Základné informácie

Tematická oblasť: Komisia č. 1 pre program rozvoja základného a stredného školstva (perspektívy)

Názov projektu (slovenský): Integrácia metodiky vyučovania cudzích jazykov CA-CLIL a výskumu jej efektivity do ďalšieho vzdelávania učiteľov na stredných odborných školách

Názov projektu (anglický): Integration of the CA-CLIL methodology and the research of its productivity into the lifelong education of the secondary school teachers secon

Začiatok riešenia projektu: 2010

Koniec riešenia projektu: 2011

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 094-024UKF-4/2010

Vedúci projektu: doc. PhDr. Katerina Veselá, PhD.

Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pracovisko: Pedagogická fakulta

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku

Originalita projektu spočíva v spojení troch oblastí vyučovania cudzieho jazyka: cudzí jazyk pre odborné účely, počítačom podporované vyučovanie cudzích jazykov a integrované vyučovanie odborného predmetu a cudzieho jazyka. Vytvorený blended learningový kurz v LMS Moodle na portáli Amos je prácou učiteľov z praxe, ktorí na základe svojich konkrétnych potrieb vytvorili jednotlivé tematické celky, v ktorých integrujú odborný predmet (ekonomické predmety a v jednom prípade Informatika) s vyučovaním cudzích jazykov (anglický a nemecký jazyk). V kurze sú využité rôzne možnosti, ktoré ponúka počítačom podporované vyučovanie cudzích jazykov (interaktívna tabuľa, počítačové laboratórium, internet, on-line testy, videá a pod.). Učitelia sa naučili pracovať v tomto prostredí, využívať technológie, zvažovať ich účelnosť a kombinovať rôzne pomery využitia technológií s klasickým vyučovaním a rôzne pomery materinského a cudzieho jazyka v CLIL-e.

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v anglickom jazyku

The originality of the project lies in joining three fields of foreign language teaching/learning: Teaching/learning Foreign Languages for Specific Purposes, Computer Assisted Language Learning, and Content and Language Integrated Learning. The blended-learning course has been developed in the LMS Moodle on the Amos portal by the teachers involved in the project. They have developed the course, which reflects their needs according to particular thematic units integrating specific subjects (Economics and Computer Science) and teaching-learning a foreign language (English and German). In this course multiple possible possibilities offered by CALL are used (Interactive whiteboard, computer laboratory, Internet, on-line tests, videos, etc.). The teachers have learned how to work with an LMS, how to use teachnologies, how to use their advantages in language education, how to reach powerful combination of traditional and modern methods, as well as various shares of mother tongue and a foreign language in CLIL.