Základné informácie

Tematická oblasť: Komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia

Názov projektu (slovenský): Personálna a obsahová príprava výučby bakalárskeho študijného progamu Informačné technológie v edukačnom prostredí v anglickom jazyku

Názov projektu (anglický): Bachelor Study Programme Information Technologies in Educational Environment in English Language - Staff and Content Preparation

Začiatok riešenia projektu: 2010

Koniec riešenia projektu: 2011

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 198-025UKF-4/2010

Vedúci projektu: prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.

Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pracovisko: Pedagogická fakulta

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v slovenskom jazyku

Za účelom rozšírenia študijných možností a podporenia diverzifikácie a internacionalizácie vzdelávania na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre bol v rámci projektu vytvorený návrh bakalárskeho študijného programu Informačné technológie v edukačnom prostredí medziodborového štúdia 1.1.4 Pedagogika - 9.2.1 Informatika. Základná pedagogická dokumentácia k tomuto programu bola spracovaná v slovenskej aj anglickej mutácii. So zámerom podporiť výučbu tohto programu (resp. príslušných študijných disciplín) aj v anglickom jazyku bol vytvorený a sprevádzkovaný elektronický kurz Technologies in Educational Environments, ktorý je zameraný na rozvoj odbornej cudzojazyčnej terminológie a na rozširovanie, utvrdzovanie a systematizovanie odborných poznatkov z oblasti technológie vzdelávania.

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu v anglickom jazyku

In frame of this project a proposal of a new bachelor study programme Information Technologies in Educational Environment, inter study branches 1.1.4 Pedagogy and 9.2.1 Informatics, was created to broaden study possibilities and diversification and internationalisation of education at the Faculty of Education in Constantine the Philosopher University in Nitra. The main documentation to the programme was elaborated in both Slovak and English version. To support this study programme (or at least some of its study disciplines) realisation also in English language an electronic course Technologies in Educational Environments was elaborated and put into operation. The course is aimed at development of English terminology related to technology of education as well as at broadening and systemizing professional knowledge relevant to technology of education.

Kurz bol vytvorený v rámci riešenia projektu KEGA 198-025UKF-4/2010 Personálna a obsahová príprava výučba bakalárskeho študijného programu Informačné technológie v edukačnom prostredí v anglickom jazyku.