E-learningový kurz pre komunikáciu so študentami počas práce na bakalárskom projekte.

Cieľom vzdelávacieho programu Chémia v praxi je prehĺbenie odborných vedomostí, učiteľov základných a stredných škôl, doplnenie a rozšírenie profesijných kompetencií potrebných ku štandardnému výkonu na vyučovacích hodinách chémie a osvojenie si a zdokonalenie didaktických zručností a inovatívnych, motivujúcich a aktivujúcich metód vyučovania. S využitím vhodných didakticko-pedagogických zásad vie absolvent do výchovno-vzdelávacieho procesu implementovať poznatky z chémie bežného života, konkrétne, o plastoch potravinách, kozmetike a pod.