Základné informácie

Tematická oblasť: Komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo výučbe

Názov projektu (slovenský): Moderné biologické metódy a aplikácie – tvorba virtuálnych študijných materiálov

Názov projektu (anglický): Modern biological methods and applications – a preparation of virtual study materials

Začiatok riešenia projektu: 2013

Koniec riešenia projektu: 2015

Stav projektu: Financovaný/Riešený

Číslo projektu: 035UKF-4/2013

Vedúci projektu: prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.

Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pracovisko: Fakulta prírodných vied

Anotácia projektu v slovenskom jazyku

Cieľom projektu je vytvorenie dynamických študijných materiálov so zameraním na moderné metódy a aplikácie molekulárnej, bunkovej biológie a fyziológie vo forme virtuálneho laboratória. V nadväznosti na laboratórium bude vytvorené e-learningové interaktívne prostredie pre on­line komunikáciu, realizáciu študijných aktivít a testovanie. Dynamické študijné materiály vo forme virtuálneho laboratória a nadväzujúci e-learningový kurz budú priebežne začlenené do vzdelávacieho procesu na UKF v Nitre v rámci predmetov s molekulárno-biologickým, genetickým a fyziologickým zameraním. Vybrané materiály budú vydané vo forme CD. Pôjde o komplexný materiál zahŕňajúci informácie o princípoch, experimentálne uskutočnenie vo forme videa a animácie a informácie o aplikáciách. Virtuálne laboratórium bude dostupné aj pre študentov so zrakovým postihnutím. V poslednom roku bude zrealizovaná pilotná „Jarná škola moderných biologických metód a aplikácií“ pre účastníkov rôznych cieľových skupín, s perspektívou pokračovania v ďalších rokoch aj po skončení projektu.

Anotácia projektu v anglickom jazyku

The project aims to create dynamic learning materials with a focus on modern methods and applications of molecular, cell biology, and physiology as a virtual laboratory. Following the laboratory we will create an e-learning interactive environment for online communication, implementation educational activities and testing. The laboratory and the e-learning course will be continuously incorporated into the educational process at CPU Nitra for training in the subjects of molecular, genetic and physiological orientation. Selected materials will be issued as a CD. It will be a complex material comprising information on the principles, experimental implementation of a video and animation and information about applications. The virtual lab will also be available for students with visual impairments. In the last year, we will organize a pilot "Spring school of modern biological methods and applications" for participants of different target groups, with the prospect of continuing also in the years after the end of the project.

Help with Search courses