Základné informácie

Tematická oblasť: Komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo výučbe

Názov projektu (slovenský): Moderné biologické metódy a aplikácie – tvorba virtuálnych študijných materiálov

Názov projektu (anglický): Modern biological methods and applications – a preparation of virtual study materials

Začiatok riešenia projektu: 2013

Koniec riešenia projektu: 2015

Stav projektu: Financovaný/Riešený

Číslo projektu: 035UKF-4/2013

Vedúci projektu: prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.

Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pracovisko: Fakulta prírodných vied

Anotácia projektu v slovenskom jazyku

Cieľom projektu je vytvorenie dynamických študijných materiálov so zameraním na moderné metódy a aplikácie molekulárnej, bunkovej biológie a fyziológie vo forme virtuálneho laboratória. V nadväznosti na laboratórium bude vytvorené e-learningové interaktívne prostredie pre on­line komunikáciu, realizáciu študijných aktivít a testovanie. Dynamické študijné materiály vo forme virtuálneho laboratória a nadväzujúci e-learningový kurz budú priebežne začlenené do vzdelávacieho procesu na UKF v Nitre v rámci predmetov s molekulárno-biologickým, genetickým a fyziologickým zameraním. Vybrané materiály budú vydané vo forme CD. Pôjde o komplexný materiál zahŕňajúci informácie o princípoch, experimentálne uskutočnenie vo forme videa a animácie a informácie o aplikáciách. Virtuálne laboratórium bude dostupné aj pre študentov so zrakovým postihnutím. V poslednom roku bude zrealizovaná pilotná „Jarná škola moderných biologických metód a aplikácií“ pre účastníkov rôznych cieľových skupín, s perspektívou pokračovania v ďalších rokoch aj po skončení projektu.

Anotácia projektu v anglickom jazyku

The project aims to create dynamic learning materials with a focus on modern methods and applications of molecular, cell biology, and physiology as a virtual laboratory. Following the laboratory we will create an e-learning interactive environment for online communication, implementation educational activities and testing. The laboratory and the e-learning course will be continuously incorporated into the educational process at CPU Nitra for training in the subjects of molecular, genetic and physiological orientation. Selected materials will be issued as a CD. It will be a complex material comprising information on the principles, experimental implementation of a video and animation and information about applications. The virtual lab will also be available for students with visual impairments. In the last year, we will organize a pilot "Spring school of modern biological methods and applications" for participants of different target groups, with the prospect of continuing also in the years after the end of the project.