Základné informácie

Tematická oblasť: Komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo výučbe

Názov projektu (slovenský): Kolaboratívna tvorba terminologických databáz s využitím technológií Web 2.0

Názov projektu (anglický): Collaborative development of terminology databases with the use of Web 2.0 technologies

Začiatok riešenia projektu: 2013

Koniec riešenia projektu: 2015

Stav projektu: Financovaný/Riešený

Číslo projektu: 030UKF-4/2013

Vedúci projektu: PaedDr. Oľga Wrede, PhD.

Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Anotácia projektu v slovenskom jazyku

Predkladaný projekt Kolaboratívna tvorba terminologických databáz s využitím technológií Web 2.0 reaguje svojou problematikou na aktuálne požiadavky tak edukačnej, ako aj profesijnej praxe v oblasti terminologickej práce. Terminológia ako teoretická disciplína a organizovaný systém pojmov a termínov istej tematickej oblasti nadobúda s rozvojom informačnej viacjazyčnej spoločnosti stále väčší význam. Vychádzame pri tom z premisy, že odborná terminológia je základom rozvoja poznania a odbornej komunikácie, pričom významnou mierou vplýva na kvalitu normovania a v neposlednej miere i na kvalitu odbornej komunikácie. Projekt je vzhľadom na podstatu riešenia problematiky orientovaný interdisciplinárne, nakoľko sa na jeho riešení podieľajú odborníci pôsobiaci v oblasti jazykovedy a informatiky. 

Projekt Kolaboratívna tvorba terminologických databáz s využitím technológií Web 2.0 si za cieľ kladie:

1. vytvorenie on-line kurzu Základy terminológie a terminologickej práce v kombinácii nemecký jazyk a anglický jazyk v prostredí edukačnej platformy Moodle,

2. vytvorenie elektronickej databázy na tvorbu a manažment translatologických glosárov s využitím technológií Web 2.0,

3. vypracovanie metodiky práce pre písanie terminologických záverečných prác a prácu s vytvorenou terminologickou databázou.

Vytvorený on-line kurz ako aj elektronická databáza budú určené prednostne edukantom bakalárskeho a magisterského študijného programu Prekladateľstvo a tlmočníctvo FF UKF v Nitre, ale aj iným študentom a používateľom z praxe, ktorí sa o problematiku terminológie a terminologickej práce bližšie zaujímajú. Zamýšľaný on-line kurz Základy terminológie a terminologickej práce má ambíciu v prehľadnej a kompaktnej forme prezentovať a sprostredkovať základné teoretické poznatky z oblasti terminológie a terminologickej práce vychádzajúc zo slovenskej a zahraničnej lingvistiky, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre vytváranie a manažment tzv. terminologických databáz a glosárov na báze IKT. Vytvorená terminologická databáza s využitím technológií Web 2.0 poslúži edukantom na vytváranie parciálnych terminologických databáz a glosárov pre vybrané vedné oblasti, ktoré budú zároveň jedným z výstupov záverečných terminologicky orientovaných prác na Katedre translatológie, resp. na iných jazykových katedrách FF UKF v Nitre.

Anotácia projektu v anglickom jazyku

The submitted project Collaborative development of terminology databases with the use of Web 2.0 technologies responds to the current requirements of the educational and professional experience in the field of terminology work. Terminology as a theoretical discipline and an organized system of concepts and terms in a particular subject area is becoming increasingly important with the development of a multilingual information society. It is based on the premise that the terminology is essential for development of knowledge and professional communication and has a significant influence on the quality of standardization, particularly on the quality of professional translation itself. The project is due to the nature of solutions to the specific issues interdisciplinary oriented, as professionals involved in the field of linguistics and computer science participate on it.

The project Use of ICT in the development and management of terminology glossaries for translators and interpreters intends to:

1. create an online course Introduction to terminology and terminological work of the German and English language versions in a virtual learning environment (learning management system Moodle),

2. create an electronic database of web design and management of translation glossary,

3. develop a methodology for writing terminological diploma theses, created on ICT-basis.

The created on-line course as well as the electronic database will be primarily designed for students of bachelor and masters’ program Translation and Interpretation, German language and culture in Nitra. The proposed on-line course in basic terminology and terminology work sets forth to present and mediate the basic theoretical knowledge of terminology and terminology work in the context of Slovak, German and English linguistics in a clear and compact form, which is a prerequisite for creation a so-called management of the ICT-based terminology databases. The created terminology database will serve the students of Translation courses, courses of Interpreting and German culture to create partial terminology glossaries for selected fields of science, which will also be one of the final output-oriented terminology works at the Department of Translation Studies, other linguistic departments of UKF in Nitra, as well as for various experts within their specialization and also, for professional language users in general.