Tematická oblasť: Komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo výučbe

Doba riešenia projektu: 2016-2018

Číslo projektu: 018UKF-4/2016

Vedúci projektu: doc. PhDr. Alexandra Archalousová, PhD.

Anotácia:

Projekt otvára využitie medzinárodných informačných technológií v oblasti klasifikačných systémov ošetrovateľských intervencií (Nursing Interventions Classification) do pregraduálnej prípravy sestier na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Projekt je inováciou a internacionalizáciou obsahu odbornej teoretickej a praktickej prípravy sestier prostredníctvom využitia efektívnych výučbových, učebných a hodnotiacich stratégií v zhode so zásadami vzdelávania dospelých a podpory vzdelávania. Realizácia bude prebiehať prostredníctvom interakcie a aktívneho vyhľadávania najnovších informácií vo vzťahu k ošetrovateľským intervenciám, k spolupráci s klinickou praxou, k orientácii výučby na precízne zvládnutie a usporiadanie ošetrovateľských intervencií, smerujúc k získaniu výstupných kompetencií, simulácii reálnych situácií, demonštrácii odborných zručností v ošetrovateľskej praxi, využitiu prípadových štúdií, k práci s multimediálnymi informačnými technológiami pre ošetrovateľské intervencie a ich validizáciu.

Abstract

The project initiates the use of the international information technology for classification systems of nursing interventions (Nursing Interventions Classification, hereinafter NIC) in the undergraduate nurse education at Constantine the Philosopher University in Nitra. The project includes the innovation and internationalisation of the content of vocational theoretical and practical training for nurses through the use of effective educational, learning and evaluating strategies in accordance with the principles of adult education and support of distance education. It will be implemented through the interaction and active search for the newest information related to nursing interventions, cooperation with clinical practice, education focused on accurate management and mastery of nursing interventions leading to obtaining the competences, simulations of real life situations, demonstration of vocational skills in nursing practice, the use of case studies, and to work with multimedia information technology for nursing interventions and with e-learning.

Kurz určený pre riešiteľov, administráciu projektu, pracovné materiály a pod.