Tematická oblasť: Komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo výučbe

Doba riešenia projektu: 2016-2018, 2020-2022

Číslo projektu: 018UKF-4/2016, 022UKF-4/2020

Vedúci projektu: doc. PhDr. Alexandra Archalousová, PhD.

Anotácia:

Projekt otvára využitie medzinárodných informačných technológií v oblasti klasifikačných systémov ošetrovateľských intervencií (Nursing Interventions Classification) do pregraduálnej prípravy sestier na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Projekt je inováciou a internacionalizáciou obsahu odbornej teoretickej a praktickej prípravy sestier prostredníctvom využitia efektívnych výučbových, učebných a hodnotiacich stratégií v zhode so zásadami vzdelávania dospelých a podpory vzdelávania. Realizácia bude prebiehať prostredníctvom interakcie a aktívneho vyhľadávania najnovších informácií vo vzťahu k ošetrovateľským intervenciám, k spolupráci s klinickou praxou, k orientácii výučby na precízne zvládnutie a usporiadanie ošetrovateľských intervencií, smerujúc k získaniu výstupných kompetencií, simulácii reálnych situácií, demonštrácii odborných zručností v ošetrovateľskej praxi, využitiu prípadových štúdií, k práci s multimediálnymi informačnými technológiami pre ošetrovateľské intervencie a ich validizáciu.

Projekt 022UKF-4/2020 nadväzuje na ukončený projekt 018UKF-4/2016 úspešne riešený v rokoch 2016-18, ktorý zahájil využitie validovaných ošetrovateľských intervencií ako multimediálnych informačných technológií v pregraduálnej príprave sestier na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Projekt otvára originálne využitie medzinárodných štandardizovaných technológií v oblasti klasifikačných systémov ošetrovateľských intervencií Nursing Interventions Classification (ďalej len NIC) v nadväznosti na klasifikačné systémy  North American Nursing Diagnoses Association (ďalej len NANDA) a Nursing Outcomes Classification (ďalej len NOC). Je ďalšou inováciou a internacionalizáciou obsahu odbornej teoretickej a praktickej prípravy sestier prostredníctvom využitia efektívnych výukových, učebných a hodnotiacich stratégií v súlade so zásadami vzdelávania dospelých. Realizácia bude prebiehať prostredníctvom aktívneho vyhľadávania najnovších informácií vo vzťahu k ošetrovateľským intervenciám NIC, ich validácii v klinickej praxi, analýzy a usporiadaní výsledkov výskumu smerujúcich k výstupným kompetenciám zo študijného programu sestier.

Abstract

The project initiates the use of the international information technology for classification systems of nursing interventions (Nursing Interventions Classification, hereinafter NIC) in the undergraduate nurse education at Constantine the Philosopher University in Nitra. The project includes the innovation and internationalisation of the content of vocational theoretical and practical training for nurses through the use of effective educational, learning and evaluating strategies in accordance with the principles of adult education and support of distance education. It will be implemented through the interaction and active search for the newest information related to nursing interventions, cooperation with clinical practice, education focused on accurate management and mastery of nursing interventions leading to obtaining the competences, simulations of real life situations, demonstration of vocational skills in nursing practice, the use of case studies, and to work with multimedia information technology for nursing interventions and with e-learning.

The project builds on the completed project 018UKF-4/2016 successfully resolved in 2016-18 which initiated the use of validated nursing interventions as multimedia information technologies in undergraduate training of nurses at the Constantine the Philosopher University in Nitra. The project now opens the original use of international standardized technologies in the classification systems of nursing interventions Nursing Interventions Classification (NIC hereinafter) in relation to the classification systems of the North American Nursing Diagnoses Association (NANDA hereinafter) and Nursing Outcomes Classification (NOC hereinafter). It is a further innovation and internationalization of the content of vocational theoretical and practical training of nurses through the use of effective teaching, learning and evaluation strategies in accordance with the principles of adult education. The project will be implemented through an active search for the latest information in relation to nursing interventions NIC, their validation in clinical practice, analysis and arrangement of the results of the investigation leading to the competences of the nursing study programme.

Kurz určený pre riešiteľov, administráciu projektu, pracovné materiály a pod.