Projekt je odrazom nesúladu potrieb trhu práce a úrovne absolventov stredných a vysokých škôl v oblasti IT a špeciálne programovania. Jeho cieľom je navrhnúť, overiť a do vzdelávania implementovať inovatívne metódy, nový obsah a metodiky rozvíjajúce analytické a tvorivé myslenie študentov prostredníctvom algoritmizácie a programovania v súlade s požiadavkami trhu práce. Tieto musia byť navrhnuté tak, aby využívali záujmy, spôsob učenia a komunikačné zvyklosti súčasných mladých ľudí a vytvárali tak predpoklad vybudovania vnútornej motivácie a udržania záujmu o zlepšovanie sa v danej oblasti.

Možno predpokladať, že optimálne výsledky zabezpečia metódy, ktoré umožnia: získavanie vedomostí a zručností na báze skúseností (learning-by-doing), učenie sa kedykoľvek a kdekoľvek s okamžitou spätnou väzbou, vytvorenie vzájomne sa učiacej komunity a aplikovanie gamifikácie s využitím štandardných prvkov (body, odmeny, porovnávanie s ostatnými, levelovanie).

Inovatívne prístupy budú overované nad trojicou najpoužívanejších jazykov súčasnosti (Java, Python a jazyky webu). V záujme zabezpečenia bezprostrednej spätnej väzby budú implementované nástroje umožňujúce automatizovanú kontrolu vytvorených programov.

Súčasťou projektu je návrh nových metodík pre výučbu programovania na stredných školách s využitím najmodernejších virtuálnych i reálnych prostriedkov IT. Metodiky budú prezentované prostredníctvom workshopov určených pre učiteľov z praxe a po overení sa stanú súčasťou študijných programov budúcich učiteľov.

V záujme dosiahnutia čo najvyššej odbornej úrovne absolventov odborného štúdia informatiky budú počas projektu inovované metódy i obsah predmetov založených na programovaní (programovanie mobilných zariadení, objektové technológie, webové technológie, práca s robotickými stavebnicami, zariadenia na báze internetu vecí, vývoj aplikácií rozšírenej a virtuálnej reality atď.) s cieľom čo najviac sa priblížiť požiadavkám trhu práce.
Súčasťou projektu je séria workshopov, seminárov, prednášok a verejných podujatí pre najrozličnejšie skupiny s cieľom propagácie štúdia v oblasti IT a prírodných vied

Help with Search courses