Kurz vznikol v rámci projektu 014UKF-4/2023
Inovácia vzdelávania v príprave učiteľov matematiky v oblasti tvorby úloh s dôrazom na kriteriálne testovanie. Projekt reaguje na potrebu profesijnej prípravy budúcich učiteľov na vysokých školách. Zameriava sa na problem posing a rozvoj kritického myslenia u vysokoškolských študentov - budúcich učiteľov matematiky na 1. a 2.stupni základných škôl prostredníctvom tvorby úloh na základe Bloomovej taxonómie a požiadaviek kriteriálneho testovania. Cieľom projektu je pripraviť budúcich učiteľov na komplexnú pedagogickú činnosť v oblasti testovania, t.j. tvorba úloh, zostavenie testu na základe rôznych kritérií, vyhodnotenie testu, diagnostika žiakov na základe výsledkov a návrh ďalšej práce so žiakmi. Pri tvorbe úloh sa budú používať inovatívne metódy, ako sú napríklad Problem solving a Problem posing v príprave učiteľov matematiky, ako aj rozvoj kritického myslenia u budúcich učiteľov.