Topic outline

 • General

 • Úvod do profesijnej etiky, predmet a miesto etiky v systéme vied, jej základné pojmy a kategórie

  • Úvod do profesijnej etiky
  • Filozofia a etika
  • Tri oblasti etiky
  • Morálne kategórie
  • Profesijná etika
 • Základné prvky niektorých etických teórií, ich aplikácia v kontexte analýzy práce sociálneho pracovníka

  • Základné prvky etických teórií
  • Hedonizmus
  • Utilitarizmus
  • Deontológia
  • Empirizmus
  • Pragmatizmus
  • Racionalizmus a kritický racionalizmus
  • Diskurzívna etika
  • Analytická etika (metaetika)
 • Profesijná etika

  • Profesijná etika ako súčasť aplikovanej etiky
  • Profesijná etika ako súčasť aplikovanej etiky
  • Práca, profesia a povolanie
  • Vzťah práce a mravnosti
  • Sebaaktualizácia a sebarealizácia v povolaní
 • Etika sociálnej práce a sociálneho pracovníka, základné etické princípy, hodnoty v sociálnej práci

  • Základné problémy etiky sociálnej práce
  • Etika pomáhajúcich profesií
  • Etika sociálnej práce
  • Etika sociálneho pracovníka
  • Hodnoty v sociálnej práci
  • Etapy sociálnej práce
 • Etické kódexy sociálnej práce a sociálnych pracovníkov na Slovensku, v krajinách EÚ a vo svete

  • Formulovanie etického kódexu
  • Etický kódex, jeho význam a limity
  • Typológia etických kódexov
  • Medzinárodný etický kódex
  • Vybrané národné etické kódexy sociálnej práce
  • Záväznosť etického kódexu
  • Revízia a aktualizácia etického kódexu
 • Etické rozhodovanie v sociálnej práci

  • Etické rozhodovanie v sociálnej práci
  • Hodnoty ako súčasť etického rozhodovania
  • Modely etického rozhodovania
 • Etika v sociálnej práci - vyhlásené princípy

  • Definície sociálnej práce
  • Medzinárodné dohovory
  • Princípy
   • Ľudské práva a ľudská dôstojnosť
   • Sociálna spravodlivosť
  • Profesionálne správanie
 • Etický kódex sociálnych pracovníkov SR

  • Normy pre vystupovanie a správanie sa sociálneho pracovníka
  • Etická zodpovednosť voči klientom
  • Etická zodpovednosť voči kolegom
  • Etická zodpovednosť voči zamestnávateľom
  • Etická zodpovednosť voči svojej profesii
  • Etická zodpovednosť voči spoločnosti
 • Vybrané etické kódexy pomáhajúcich a nepomáhajúcich profesií I.

  • Etický kódex mediátora
  • Etický kodex zdravotníckeho pracovníka
  • Etický kódex sestry
  • Etický kódex pôrodnej asistentky
  • Etický kódex lekárnika
  • Etický kódex rehabilitačných pracovníkov, fyzioterapeutov, ergoterapetov
  • Etický kódex psychoterapeutov
  • Etický kódex záchranárov – hasičov
 • Vybrané etické kódexy pomáhajúcich a nepomáhajúcich profesií II.

  • Etický kódex učiteľa
  • Etický kódex kresťanského pedagóga
  • Etický kódex psychológov
  • Etický kódex starostu/primátora
  • Etický kódex finančného kontrolóra
  • Etický kódex súdneho exekútora
  • Etický kódex geodeta
  • Etický kódex novinára
  • Etický kódex štátneho zamestnanca
  • Etický kódex poľovníka
  • Etický kódex predajcu Nota-Bene
  • Etický kódex darcovstva krvi a krvnej transfúzie
  • Etický kódex dobrovoľníka