1. Úvod

Etické povedomie je zásadnou súčasťou profesionálnej činnosti sociálnych pracovníkov. Ich schopnosť a záväzok k etickému konaniu je základným aspektom kvality ponúkanej služby pre tých, ktorí užívajú služby sociálnej práce. Účelom práce IASSW a IFSW ohľadom etiky je podpora etickej diskusie a reflexie v svojich členských organizáciách, medzi poskytovateľmi sociálnych služieb v členských krajinách, ako aj v školách sociálnej práce a medzi študentmi sociálnej práce. Niektoré etické výzvy a problémy, ktorým čelia sociálni pracovníci, sú špecifické pre jednotlivé krajiny, iné sú spoločné. Zostavením úrovne všeobecných princípov chcú spoločné vyhlásenia IASSW a IFSW upriamiť pozornosť sociálnych pracovníkov po celom svete na to, aby reflektovali výzvy a dilemy, s ktorými sa stretávajú, a aby robili eticky podložené rozhodnutia o tom, ako konať v každom jednotlivom prípade. Niektoré z týchto problémových oblastí zahŕňajú:

  • skutočnosť, že lojalita sociálnych pracovníkov sa často nachádza v strede konfliktu záujmov;
  • skutočnosť, že úloha sociálnych pracovníkov je zároveň pomáhajúca aj kontrolujúca;
  • konflikty medzi povinnosťou sociálnych pracovníkov chrániť záujem ľudí, s ktorými pracujú a požiadavky spoločnosti na efektivitu a prospešnosť;
  • skutočnosť, že zdroje v spoločnosti sú limitované.

 

Tento dokument začína definíciou sociálnej práce, ktorú samostatne prijali IFSW a IASSW na svojich príslušných generálnych zhromaždeniach v Montreale v júli 2000, a potom spoločne v Kodani v máji 2001 (2. oddiel). Táto definícia dáva dôraz na princípy ľudských práv a sociálnej spravodlivosti. Ďalší (3. oddiel) odkazuje na rôzne deklarácie a dohovory o ľudských právach, ktoré sú dôležité pre sociálnu prácu. Nasleduje vyhlásenie všeobecných etických princípov patriacich k dvom širším oblastiam – ľudským právam a dôstojnosti a sociálnej spravodlivosti (4. oddiel). V poslednom oddiele sú uvedené niektoré základné rady o etickom vykonávaní sociálnej práce. Tu sa predpokladá, že budú ďalej rozpracované členskými organizáciami IFSW a IASSW do rozličných etických kódexov, noriem a smerníc.