Informácie o kurze

Garant predmetu: Mgr. Ján Skalka, PhD.
Vyučujúci predmetu: PaedDr. Ján Beňačka
Mgr. Martin Cápay
Mgr. Miroslava Mesárošová
PaedDr. Viera Palmárová
Mgr. Ján Skalka, PhD.
Semester: prvý (1.)
Forma výučby: prednášky, semináre
Počet kreditov: 4 (6)
Rozsah výučby: 2/2 (2/3)
Spôsob ukončenie: skúška
Cieľ predmetu: Zoznámiť študentov so základnými princípmi algoritmizácie, programovania a riešenia problémov na počítačoch. Študenti získajú základné poznatky a zručnosti z tvorby algoritmov a z ich programovania vo vyšších programovacích jazykoch a vývojových prostrediach, naučia sa používať komponenty a prvky štuktúrovaného programovania.Stručná osnova predmetu:

1. Algoritmus
 • pojem problém
 • algoritmus a jeho vlastnosti
 • algoritmicky jazyk
 • slovné vyjadrenie algoritmov
 • vývojové diagramy
 • premenná, jednoduché úlohy so vstupom a výstupom
 • sekvencia, vetvenie, cyklus
2. Algoritmizácia
 • typické úlohy potrebné na zvládnutie algoritmického myslenia
 • precvičovanie algoritmických konštrukcií
3. Úvod do Delphi
 • prostredie Delphi
 • komponentové programovanie
 • udalosti a udalosťami riadené programovanie
 • typy premennej, deklarácia
 • konverzná funkcia IntToStr
 • zápis matematického výrazu do programovacieho jazyka – výrazy
 • if a výber z možností
 • real
 • podmienky na základe výpočtu
 • case a radiogroup
 • cyklus
 • reprezentácia údajových typov v počítači
4. Polia a zoznamy
 • pole ako abstraktná štruktúra
 • ListBox ako vizuálna reprezentácia poľa
 • obsluha listboxu a manipulácia s jeho položkami
 • typy cyklov
 • ComboBox
 • pole vopred definovaných hodnôt
 • generátor náhodných čísel
5. Súbory
 • súbor ako zoznam údajov na disku
 • načítavanie údajov do komponentov
 • opendialog a savedialog
 • test existencie súboru
6. Podprogramy
 • procedúry
 • funkcie
 • formálne parametre
 • lokálne a globálne premenné
7. Matice
 • abstraktná štruktúra a jej vizualizácia – stringgrid
 • databáza
 • okrajovo matematické úpravy matíc (napr. trojuholníkový tvar, porovnávanie, násobenie a pod.), GEM
8. Záznam
 • record a jeho štruktúra
 • reprezentácia záznamu
 • pole záznamov
 • záznam v zázname
 • ukladanie záznamov do súboru
 • with
9. Pohľad na projekt
 • volanie formulára vo formulári
 • Delphi project
 • menu
 • design aplikácie, vlastná ikona
10. Textový editor
 • Memo
 • fontdialog
 • colordialog