Error: Missing operator or semicolon

1. Missing operator or semicolon

Pôvodný zdrojový kód

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
Button1: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var meno, priezvisko: string;
begin

meno:= Edit1.Text
priezvisko:= Edit2.Text;

ShowMessage('Ahoj ' + meno + ' ' + priezvisko + ' !');

end;

{

[Error] Unit1.pas(33): Missing operator or semicolon
--------------------------------------------------------------------------------

Chýba operátor alebo bodkočiarka.

PREČO?

Za príkazom v riadku, ktorý predchádza označenému, chýba bodkočiarka.

RIEŠENIE

Bodkočiarku doplníme.

Upravený zdrojový kód

--------------------------------------------------------------------------------

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var meno, priezvisko: string;
begin

meno:= Edit1.Text;
priezvisko:= Edit2.Text;

ShowMessage('Ahoj ' + meno + ' ' + priezvisko + ' !');

end;

--------------------------------------------------------------------------------

}
end.

Stiahnuť vzorový príklad (zdrojové kódy v Delphi)