Pokrstenie Rusi

K určitej konsolidácii vnútornej politiky dochádza za vlády veľkokniežaťa Vladimíra (978-1015). Na začiatku svojej vlády Vladimír zreformoval a zosystematizoval amorfné kulty východných Slovanov; ako protiklad organizovaného (a vďaka tomu vplyvného) náboženstva kresťanov nariadil vztýčiť 6 modiel na kopci oproti svojmu palácu – Peruna, Chorsa, Dažboga, Striboga, Simargla a Mokoše. V roku 988 sa, i vzhľadom na snahu o upevnenie zväzkov s Byzanciou, odklonil od pohanského náboženstva, prijal kresťanstvo a zahájil „krstenie Rusi“.