Bez skúšky automaticky so známkou 1 odchádzajú študenti, ktorí získali minimálne 90 bodov z testov a súčasne viac ako 100 bodov dokopy zo všetkých testov a aktivít.

Na skúšku môžu ísť len tí študenti, ktorí získali z písomiek (dvoch celohodinových) dokopy minimálne 40 bodov.

Stupnica, s ktorou budete vstupovať na skúšku obsahuje v súčte body zo všetkých aktivít (aj z domácich úloh) a vyzerá nasledovne:

Získané body počas semestra:
90 a viac = 1
80 - 89 = 1,5
70 - 79 = 2
60 - 69 = 2,5
50 - 59 = 3

Na skúške je potrebné získať minimálne 66 % bodov z teoretického testu (pre matematikov postačí 50 %).

Teória (v %):
Všetci
Matematici
94 - 100 = 1
87 - 93 = 1,5
80 - 86 = 2
73 - 79 = 2,5
66 - 72 = 3
94 - 100 = 1
83 - 93 = 1,5
72 - 82 = 2
61 - 71 = 2,5
50 - 60 = 3


Výsledná známka sa vypočíta ako priemer známky za skúšku a testy.
V prípade nerozhodnej známky sa prihliada na aktivitu počas semestra vyjadrenú získanými bodmi.
Posledná zmena: Tuesday, 2 August 2011, 05:38