Cieľ učebného predmetu:

Cieľom Ochrany životného prostredia je naučiť žiakov ako chrániť a zlepšovať životné prostredie.

Žiaci spoznajú a budú chápať:

- prírodné javy a deje v životnom prostredí;
- zásahy ľudskej činnosti do životného prostredia;
- rozdielne typy životného prostredia;
- globálne problémy ľudstva - (skleníkový efekt, kyslý dážď,
znečisťovanie ovzdušia atď.);
- závislosť ľudského života a živobytia od životného prostredia;
- dôsledky rozhodnutí a činnosti ľudí v minulosti na súčasný stav
životného prostredia;
- konflikty, ktoré môžu vzniknúť na základe environmentálnych problémov;
- vzájomnú závislosť jednotlivcov, skupín a národov od životného
prostredia;
- význam efektívnej ochrany a trvale udržateľného stavu životného
prostredia;
- lokálne, národné a medzinárodné opatrenia na ochranu a využívanie
životného prostredia.

Žiaci sa naučia získavať, hodnotiť a využívať informácie. Rozvíjať:
- komunikatívne zručnosti; vyjadriť vlastný názor na životné prostredie
ústnou, písomnou a dramatickou formou, zrozumiteľne a výstižne
argumentovať;
- numerické zručnosti; zhromažďovať, triediť, analyzovať údaje,
interpretovať štatistické údaje o životnom prostredí;
- študijné zručnosti; získavať, analyzovať, interpretovať a hodnotiť
informácie o životnom prostredí z rozličných zdrojov, plánovať a
organizovať aktivity alebo projekty týkajúce sa životného prostredia;
- zručnosti potrebné na riešenie problémov; identifikovať príčiny a
následky environmentálnych problémov, formovať správny názor a úsudok
na jednotlivé environmentálne problémy a ich riešenie.
- sociálne zručnosti; pracovať kooperatívne, v skupinách.

Obsahové témy

Zachovanie biodiverzity - rozmanitosti života na našej planéte
Znečisťovanie ovzdušia, vody, pôdy

Last modified: Tuesday, 2 August 2011, 5:38 AM