Aby sme mohli pochopiť významu profesijnej etiky, musíme nahliadnuť do stručnej histórie tejto disciplíny. Európska etika má svoj základ v antickom Grécku v 8. storočí pred n.l.. V tomto období sa začal boj aristokratov a demokratov. Dovtedy platné aristokratické vedenie vlády (a spoločnosti) sa menilo na demokratické vedenie. Bolo potrebné obhájiť, že demokracia a rovnosť všetkých občanov je v súlade so základnými princípmi sveta. Takáto zmena znamenala aj úpravu vzťahov medzi ľuďmi. Doteraz obhájená prirodzená nerovnosť medzi urodzenými a neurodzenými mala byť postupne vystriedaná rovnosťou všetkých občanov. Morálka aristokracie vychádzala z toho, že ľudia prijímali istú moc posvätnej autority (Boha, ktorý vystupuje ako monarcha, čiže ten, čo má za následok počiatok vecí) a morálne normy boli prijímané ako rozkazy tejto posvätnej autority. Morálka demokracie nemôže byť odvodzovaná od príkazov jednej autority. V demokratickej spoločnosti by to nevyhnutne poprelo podstatu spoločnej vlády seberovných. V otázke pravdy a dobra nesmel byť nikto privilegovaný. Zmena morálnych pravidiel spolužitia znamenala potrebu ich teoretického zdôvodnenia a vznik etiky ako súčasti filozofie. Etika bola veľmi živou témou, ktorou sa nezaoberali len veľké osobnosti staroveku, ale predovšetkým osobnosti všetkých dôb a období. Medzi veľmi významných etikov patrili okrem iného aj Demokritos, Táles, Amaximandros, Anaximenés, ale aj Sokrates, Platón, Aristoteles (Etika Nikomachova), rímskym predstaviteľom bol Marcus Aurélius. V stredoveku sa svojimi teóriami preslávili Tomáš Akviský, či Augustínus Aurélius. V Novoveku hovoríme o Thomasovi Hobbesovi, Jeanovi Jacquesovi Rousseaouvi, či Immanuelovi Kantovi.

Pojem etika je v súčasnosti veľmi živnou témou hlavne v oblasti výkonu niektorých profesií. V sociálnej oblasti a v ďalších pomáhajúcich profesiách je profesionálne a zodpovedné konanie priam nevyhnutné. Etické otázky majú priamy vzťah k sociálnej práci a týkajú sa i aplikácie morálnych pojmov a morálnych noriem na rozhodovanie o tom, čo je morálne správne či nesprávne, dobré či zlé v profesionálnej praxi. Etické dilemy môžu závažným spôsobom podkopávať dôveru v sociálne služby, v hodnoty sociálnej práce a v schopnosť pokračovať v práci (McAuliffe, 2005). Etické hľadisko vyžaduje nezaujatosť a odstup od etického konfliktu. Ak chceme konať eticky, je potrebné stotožniť sa s filozofiou etiky.

Posledná zmena: štvrtok, 4 júna 2015, 10:45