Ak chceme plne pochopiť otázky etiky, budeme riešiť etické pojmy používané v týchto otázkach. Na tieto otázky sme zámerne použili rad filozofických termínov: Morálne prípustné? a Nemorálne.?

 • nemorálne: nie je povolené morálkou, morálne zlé. Príklad: všeobecne považované činy, ktoré sú považované za nemorálne: znásilnenie, mučenie niekoho len preto, že si môžete vychutnať to, čo spôsobuje niekomu bolesť a zabíjať niekoho len preto, že vám to spôsobuje radosť, potešenie, adrenalín..., (alebo z nejakého iného relatívne banálneho dôvodu).
 • morálne prípustné: povolená morálka. Napríklad: nerobíte nič nemorálne.

Vlastnosti a črty zodpovedného morálneho činiteľa

 • morálna citlivosť - schopnosť spoznať situáciu morálneho problému (dilemy).
 • morálne reagovanie - schopnosť aktívne a uvážlivo reagovať na morálny problém.
 • morálna zodpovednosť - ochota prijať a prijatie zodpovednosti za vlastné rozhodnutia, za výber z rôznych možností a za svoje konanie.
 • morálny charakter - je vyznačený prítomnosťou a kultivovaním cností, t.j. naučených vzorcov morálneho konania (správania), ktoré umožňujú človeku rozhodovať sa a konať v súlade s tým, čo si váži a o čom je presvědčený, o morálne dobrom, správnom skutku.
 • morálne uvedomenie - schopnosť uvedomelým a kritickým spôsobom si vážiť a konať podľa hodnôt, ktoré sú v súlade s dobrým morálnym charakterom a mravnou integritou.
 • morálne uvažovanie - schopnosť rozumového rozboru morálnych (etických) problémov, ktoré je nevyhnutné pre pochopenie, vysvetlenie a zdôvodnenie prijatých rozhodnutí, výberu z rôznych možností a navrhovaného riešenia problémov.
 • morálna iniciatívnosť - osobné angažovanie sa pre vytváranie takej kultúry (na pracovisku, v spoločnosti, atď.), ktorá by uľahčovala morálne rozhodovanie a morálne dobré konanie (správanie).        

Etická kompetencia

 • poznanie a zvládnutie potrebnej vedomostnej základne a princípov morálneho uvažovania,
 • schopnosť metodicky analyzovať a "riešiť” morálne problémy (etické dilemy),
 • schopnosť zodpovedného, praktického a cieľavedomého morálneho rozhodovania a konania v konkrétnej situácii.

Praktický postup pri riešení etických problémov

 1. Zhromažďovanie informácií o prípade.
 2. Identifikácia a rozbor etického problému.
 3. Riešenie konfliktu (etickej dilemy).              

Všeobecné dimenzie etického problému

 • Morálny činiteľ (činitelia) - osoba, ktorá sa rozhoduje a prijíma za dané rozhodnutie osobnú morálnu zodpovednosť.
 • Okolnosti - konkrétne faktory, ktoré majú vplyv na danú situáciu a následky konania, ktoré sú predmetom rozhodnutia.
 • Konanie - konkrétna, praktická činnosť, ktorá je predmetom a uskutočnením rozhodnutia.
 • Výber - voľba z rôznych možností konania (správania), ktoré v danej situácii prichádzajú do úvahy.
 • Rozhodnutie - prijatie jednej možnosti a zavrhnutie ostatných.
 • Dôsledky, následky - konkrétne udalosti, ktoré sú (priamo alebo nepriamo, predvídateľne alebo nepredvídateľne) zapríčinené prijatím a realizáciou daného rozhodnutia.
Posledná zmena: Štvrtok, 4 jún 2015, 10:48