Profesijná etika je vo väčšine prípadov rozvíjaná buď ako teoretická disciplína, alebo sa viac-menej redukuje na vypracovanie etického kódexu danej profesie, ktorý však veľmi často produkujú buď právnici alebo príslušníci danej profesie. V rámci etiky sa na Slovensku venuje pomerne malá pozornosť výskumu rozličných podôb morálnych problémov a dilem, ktorými žijú rozličné profesijné oblasti života súčasnej slovenskej spoločnosti. Preto považujeme za nevyhnutné vo všetkých oblastiach nielen vypracovať systém hodnôt a noriem, ale predovšetkým ich neustále zdokonaľovať, kreovať a preskúmavať. Etické povedomie je nutnou súčasťou odbornej praxe akéhokoľvek sociálneho pracovníka. Schopnosť konať eticky je základným aspektom kvality služieb ponúkaných klientom. Za mimoriadne dôležité považujeme poznanie skutočných, pozitívnych hodnôt v danej profesii. Identifikácia s týmito hodnotami a predovšetkým vedomá preferencia pozitívnych hodnôt v živote jednotlivca a spoločnosti zohrávajú nielen dôležitú úlohu, ale vytvárajú tak celkový „image" danej profesie.

Posledná zmena: Štvrtok, 4 jún 2015, 11:02