Novotná, Schimmerlingová (1992) opísali nasledovné etapy sociálneho pracovníka:

  1. Etapa sociálnej evidencie a prvého kontaktu s klientom - táto etapa je zameraná predovšetkým na získavaní informácií o klientovi a jeho rodine.
  2. Diagnostická etapa - je etapou zameranou na utváranie sociálnej anamnézy, ktorá by mala obsahovať informácie o klientovi, jeho rodine, práci a podobne. Anamnéza, ktorá hodnotí súčasnú situáciu pacienta, je podkladom pre stanovenie sociálnej diagnózy.
  3. Etapa navrhovania riešení a plánu sociálnej terapie - je etapa, v ktorej sa utvára dlhodobý alebo krátkodobý plán pomoci, podľa potrieb klienta.
  4. Etapa sociálnej terapie - je spojená so sociálno-výchovným pôsobením.s
  5. Etapa overovania výsledkov - v tejto etape je dôležitá kontrola účinnosti použitých metód, bilancovanie a taktiež ukončenie spolupráce sociálneho pracovníka a klienta.

V sociálnej práci musíme rešpektovať jedinečnosť, nezameniteľnosť, originalitu každého človeka a jeho slobodu. To, že môžeme pomáhať ľuďom riešiť ich problémy, nás má tešiť a posúvať nielen v profesijnom, ale najmä v osobnom živote.

Posledná zmena: Štvrtok, 4 jún 2015, 11:14