Sociálna práca je založená na rešpekte k hodnote a dôstojnosti všetkých ľudí a na právach, ktoré z toho vyplývajú. Sociálni pracovníci majú podporovať a chrániť fyzickú, psychickú, emocionálnu a duchovnú integritu a blaho každého človeka. To znamená:

  1. Rešpektovanie práva na sebaurčenie - sociálni pracovníci majú rešpektovať a podporovať ľudské právo na uskutočňovanie vlastného výberu a rozhodnutí nezávisle na ich hodnotách a životných rozhodnutiach, za predpokladu, že to neohrozí práva a legitímne záujmy druhých.
  2. Podporovať právo na spoluúčasť - sociálni pracovníci majú podporovať plné zapojenie sa a účasť ľudí, ktorí využívajú ich služby, takým spôsobom, aby mohli dosiahnuť zmocnenie vo všetkých aspektoch rozhodovania a konania, ktoré zasahujú ich život.
  3. Jednať s každým človekom ako s celostnou bytosťou - sociálni pracovníci sa majú zaujímať o celého človeka vo vnútri rodiny, komunity, spoločenského a prirodzeného prostredia a majú usilovať o porozumenie všetkých aspektov života človeka.

Identifikovať a rozvinúť silné stránky - sociálni pracovníci majú upriamiť pozornosť na silné stránky jednotlivcov, skupín, komunít, a tak podporiť ich posilnenie.

Posledná zmena: Štvrtok, 4 jún 2015, 11:28