1. Etický kódex pôrodnej asistentky (ďalej len "kódex") vyjadruje základné ciele a hodnoty povolania pôrodnej asistentky. Ak sa niekto stane pôrodnou asistentkou, berie na seba morálny záväzok, že bude dodržiavať hodnoty a plniť špeciálne morálne povinnosti vyjadrené v kódexe.
  2. Kódex zdôrazňuje v povolaní pôrodnej asistentky zodpovednosť a dôveru, ktorú do nej vložila spoločnosť. Kódex určuje profesionálne požiadavky, ktoré zodpovedajú etickým normám povolania pôrodnej asistentky.
  3. Kódex stanovuje všeobecné princípy na usmernenie pôrodnej asistentky a hodnotenie pôrodníckych služieb. Kódex nezabezpečuje kvalitu správania jednotlivých pôrodných asistentiek, ktoré si vyžaduje profesionálna prax. Profesionálnu a osobnú integritu môže zabezpečiť len pôrodná asistentka vnútorne stotožnená s profesionálnym kódexom správania.
  4. Kódex poskytuje pôrodným asistentkám bežný etický systém vhodný na použitie, keď budú čeliť situáciám v každodennej praxi, keď konfliktné momenty, zneužívanie sily alebo jednoduché zanedbávanie základných morálnych princípov môžu dostať ženy a ich novorodencov alebo aj iných kolegov do nebezpečenstva.
  5. Kódex zabezpečuje rovnosť pre všetkých ľudí v prístupe k starostlivosti o zdravie. Je založený na vzájomných vzťahoch úcty, dôvery a dôstojnosti všetkých členov spoločnosti.

 

KÓDEX

1. Vzťahy v pôrodníctve

a)       Pôrodná asistentka rešpektuje zásadné právo ženy na voľbu materstva a podporuje ju v prevzatí zodpovednosti za následky tejto voľby.

b)       Pôrodná asistentka spolupracuje so ženami, podporuje právo aktívne sa zúčastňovať na rozhodnutiach o ich starostlivosti, ponecháva ženám právo hovoriť za seba v otázkach týkajúcich sa ich zdravia a zdravia ich rodín.

c)       Pôrodná asistentka spolupracuje s vládnymi agentúrami a nadáciami pri definovaní potrieb žien (klientiek) v starostlivosti o zdravie, pri zabezpečení efektívneho využitia zdrojov vzhľadom na ich prioritu a dostupnosť.

d)       Pôrodné asistentky sa podporujú a pomáhajú si navzájom v naplnení profesionálnej roly a aktívne sa usilujú o primerané sebahodnotenie.

e)       Pôrodná asistentka pracuje s inými zdravotníckymi pracovníkmi, konzultuje s nimi a obracia sa na nich, keď potreba starostlivosti o ženu prekračuje kompetencie pôrodnej asistentky.

 

2. Odborná prax pôrodnej asistentky

a)       Pôrodná asistentka poskytuje starostlivosť ženám a rodinám, ktoré čakajú narodenie dieťaťa, pričom rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a zároveň sa usiluje eliminovať škodlivé zvyky v rámci tej istej kultúry.

b)       Pôrodná asistentka podporuje u žien realistické očakávanie pôrodu s minimálnym predpokladom, že ani jedna žena by nemala byť poškodená počatím alebo pôrodom.

c)       Pôrodná asistentka bez ohľadu na podmienky využíva svoje odborné vedomosti, aby zabezpečila bezpečný priebeh pôrodu u žien, ktoré vyhľadávajú zdravotnú pomoc.

d)       Pôrodná asistentka bez ohľadu na podmienky reaguje na psychické, telesné, emocionálne a duchovné potreby žien, ktoré vyhľadávajú zdravotnú pomoc.

e)       Pôrodná asistentka podporuje zdravie žien v priebehu ich životného cyklu, života rodín a iných odborných zdravotníckych pracovníkov.

f)        Pôrodná asistentka sa počas svojej pôrodníckej kariéry aktívne usiluje o osobný, intelektuálny a profesionálny rast, pričom tento rast spája so svojou praxou.

 

3. Profesionálna zodpovednosť pôrodných asistentiek

a)       Pôrodná asistentka udržuje v tajnosti informácie o klientke a jej rodine, aby ochránila ich právo na súkromie a postupuje s rozvahou pri ich poskytovaní.

b)       Pôrodná asistentka je zodpovedná za svoje rozhodnutia a výkony, ako aj za výsledky týkajúce sa jej starostlivosti o ženy.

c)       Pôrodná asistentka môže odmietnuť zúčastniť sa na úkonoch, ku ktorým má hlboký morálny odpor, ale dôraz na individuálne svedomie by nemal pripraviť ženy o základné zdravotné služby.

d)       Pôrodná asistentka sa zúčastňuje na rozvoji a uskutočňovaní zdravotnej politiky, ktorá podporuje zdravie všetkých žien a rodín očakávajúcich narodenie dieťaťa.


4. Rozvoj vedomostí a praxe pôrodnej asistentky

a)       Pôrodná asistentka zabezpečuje, aby rozvoj vedomostí v pôrodnej asistencii bol založený na činnostiach, ktoré chránia práva žien.

b)       Pôrodná asistentka rozvíja vedomosti o pôrodnej asistencii a delí sa o ne s inými pôrodnými asistentkami v rôznych činnostiach, napr. vo výskume.

c)       Pôrodná asistentka sa zúčastňuje na formálnom vzdelávaní študentov pôrodnej asistencie.

Posledná zmena: Piatok, 12 jún 2015, 13:38