Všeobecné povinnosti lekárnika

Lekárnik v službe zdraviu plní spoločenské poslanie. Vykonáva svoje povolanie v záujme ľudskosti a života, v duchu úcty k človeku a ľudským právam. Svoju činnosť vykonáva s vedomím plnej zodpovednosti voči svojmu stavu a povolaniu lekárnika v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi a stavovskými predpismi. Vo svojom odbore sa celoživotne vzdeláva.

Prax lekárnik vykonáva s maximálnou zodpovednosťou v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami a v tomto duchu vedie aj svojich kolegov a podriadených zamestnancov. Musí sa vyvarovať skutkov a činností, ktoré by, a to aj v prípadoch nesúvisiacich s výkonom praxe, mohli poškodiť lekárnický stav a odbornú vážnosť svojho povolania. Lekárnik nesmie uzatvárať také právne vzťahy, ktoré by umožňovali nepovolaným osobám prístup k liekom a manipuláciu s nimi. Nie je dovolené zárobkové spolupodnikanie lekára a lekárnika pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a obmedzovanie slobodného rozhodovania pacienta vo výbere lekárne. Lekárnik uznáva právo každého človeka na slobodný výber lekárne.

 

Povinnosť mlčanlivosti lekárnika

Lekárnik je povinný, okrem zákonom ustanovených prípadov, zachovávať profesionálnu mlčanlivosť o skutočnostiach zistených pri výkone povolania.

 

Odborná zodpovednosť lekárnika

Lekárnik vykonáva svoju profesiu osobne, za jej výkon je odborne a eticky zodpovedný. Je zodpovedný aj za osobne nevykonanú prácu, ktorá sa uskutočnila pod jeho vedením alebo dohľadom. Výkon svojej profesie nesmie za žiadnych okolností ani na okamih zveriť nekvalifikovanej osobe. Všetky ním poskytované informácie musia byť pravdivé a presné a musia zodpovedať etike stavu. Lekárnik sa musí venovať rovnakou mierou všetkým pacientom bez ohľadu na pohlavie, národnosť, rasu, vierovyznanie, politickú príslušnosť, spoločenské postavenie, morálnu či rozumovú povesť pacienta, a to aj bez ohľadu na osobné pocity lekárnika. V záujme zdravia pacienta môže lekárnik odmietnuť výdaj požadovaného lieku. Lekárnik sa svojou odbornou činnosťou podieľa na zvyšovaní zdravotnej osvety občanov.

 

 

Vzťah lekárnika k pacientom a lekárom

Lekárnik zachováva korektný prístup k chorému a rešpektuje jeho dôstojnosť. Lekárnik nesmie zneužiť stav pacienta vo svoj prospech. Lekárnik musí poskytnúť chorému v bezprostrednom ohrození života a zdravia pomoc v rozsahu svojich možností a vedomostí. Lekárnik nesmie verejne posudzovať činnosť lekára a narušiť tak dôveru v jeho činnosť a nesmie použiť inú osobu na usmernenie pacienta do svojej lekárne.

 

Stavovské povinnosti lekárnika

Lekárnik je povinný aktívne sa zúčastňovať na činnosti Slovenskej lekárnickej komory na prospech a zlepšovanie postavenia lekárnického stavu. Má zachovávať a chrániť duchovné tradície lekárenstva a hmotné pamiatky dokumentujúce minulosť farmácie. Je povinný upozorňovať kolegov na dodržiavanie zásad Etického kódexu lekárnika a oznamovať kontrolným orgánom komory jednotlivé prípady ich porušovania. Etický kódex lekárnika je stavovským predpisom komory a jeho porušovanie podlieha disciplinárnemu konaniu. Lekárnici sú povinní navzájom si pomáhať a podporovať sa, majú byť k sebe korektní a lojálni. Svojím konaním si nesmú spôsobovať morálnu ujmu. Mladých kolegov vedú k úcte k stavu a k profesii lekárnika.

Posledná zmena: piatok, 12 júna 2015, 13:38