Princípy poskytovania psychoterapeutie sú vyčlenené etickým kódexom Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Ich dodržiavanie zo strany psychoterapeutov je nevyhnutné a musí sa striktne dodržovať, hlavne kvôli blízkej práci s klientom, vysokej dôvernosti informácii o klientovi a značnému riziku poškodenia klienta ich nedodržaním. Etický kódex psychoterapeuta je doplnkom Etického kódexu zdravotníckeho pracovníka.

Dôvodom výberu etického kódexu tejto profesie boli hlavne osobneé skúsenosti s prácou psychoterapeuta v úlohe klienta. Chceli by sme sa zaoberať hlavne otázkou pôsobenia etického kódexu na klienta, praktického využitia etického kódexu psychoterapeutom a etické zásady, ktoré sa uplatňujú v praxi. Ďalej by sme sa chceli zaoberať chybami ktoré sa vyskytujú v rámci etického kódexu psychoterapeuta voči klientovi a možné poškodenia klienta nedodržiavaním kódexu.

 

1. Dôvernosť informácií

S profesie psychoterapeuta vyplýva získavanie dôverných informácii o klientovi, s ktorými musí byť nakladané psychoterapeutom tak aby nepoškodil klienta ich neoprávneným zverejnení prípadne zneužitím voči klientovi a tým jeho poškodením. Klient vďaka zachovávaniu mlčanlivosti a dôvernosti zo strany psychoterapeuta, získava k nemu istotu dôveru a bezpečie a týmto sa napomáha k úspešnosti samotnej práce s klientom, rýchlejšiemu odstraňovaniu problémov a nadobúdaniu bližšieho vzťahu psychoterapeuta a klienta.

Dôverné informácie o klientovi môžu byť podané tretej osobe len v prípade predpokladanej konzultácie s kolegami prípadne inými odborníkmi, a to len na základe súhlasu klienta. Prípadne ak sa psychoterapeut dozvie že klient svojím konaním môže poškodiť seba alebo iných, alebo sa dopustil závažného trestného činu, postúpi svoje informácie o klientovi vyšetrovacím orgánom.

Tu často dochádza k porušovaniu kódexu v rámci neoprávneného narábania s osobnými informáciami. S osobných skúseností vieme že psychoterapeut konzultoval svojho klienta s kolegom bez súhlasu klienta, prípadne používal prípad iného klienta ako názorný príklad, taktiež bez predošlého súhlasu.

 

 

 

2. Rešpekt voči klientovi

Psychoterapeut sa musí správať s rešpektom ku klientovi, ochraňovať jeho záujmy pracovať s klientom ako rovnocennou bytosťou. Bezpodmienečne rešpektovať jeho práva a dôstojnosť a nevyužívať svoju autoritu na manipuláciu s klientom. Rešpektovať ich rozhodnutia, a nenútiť ich k niečomu čo sami nechcú (pokračovanie terapie, postupy psychoterapeuta).

Ďalej je povinnosťou psychoterapeuta informovať o postupoch a metódach ktoré budú psychoterapeuti uplatňovať. Dodržiavanie týchto etických zásad dopomáha k úspešnosti terapie. Klient nadobúda pocit istoty, subjektívnej pohody a presvedčenia k riešeniu jeho problémov.

Nedodržiavanie týchto etických zásad vedie nielen k poškodeniu klienta zo strany jeho práv ale aj často k prehĺbeniu jeho psychických porúch, kedy psychoterapia je viac klientovi na príťaž a viac škodí ako pomáha.

Častým problémom je hlavne využívanie nadradenosti psychoterapeuta, kedy klienta priam demotivuje, dokonca niekedy psychicky šikanuje, prípadne bezpodmienečne núti k pokračovaniu terapie.

 

3. Kompetencia

Psychoterapeut musí svoju prácu vykonávať v rámci svojej kompetencie, nesmie ju prekračovať a musí vedieť rozpoznávať hranice. V zásade nevykonávajú odbornú činnosť ktorá je mimo ich kompetencie. Vzdelávanie a zvyšovanie kompetencie je nevyhnutnou súčasťou pri vykonávaní praxe psychoterapeuta, ako aj konzultácie medzi kolegami a inými odborníkmi, a však na základe súhlasu klienta.   

Kompetencia psychoterapeuta by nemala byť ovplyvnená osobnými problémami, psychickými poruchami, prípadne inými faktormi ktoré sa môže prenášať do práce psychoterapeuta, a tým pádom aj na klienta.

Často sa môžeme stretnúť práve s tým ako psychoterapeuta ovplyvňujú osobné problémy, psychická vyčerpanosť a ďalšie, ktoré prenášajú do svojej praxe a konfrontujú s nimi svojich klientov. To všetko nabúrava ich profesionálnosť.

 

4. Zodpovednosť

Profesia psychoterapeuta musí spĺňať aj etickú zásadu zodpovednosti voči klientovi a ľudom v klientovom okolí.

Kladie sa dôraz hlavne na zodpovednosť nevystupovania do duálnych vzťahov, napríklad príbuzenských vzťahov, priateľského alebo sexuálneho vzťahu. Týmto býva poškodená profesionálnosť psychoterapeuta, jeho nestrannosť a objektívnosť. Týmto sa vytvára konflikt záujmov a poškodený býva predovšetkým klient.

Často vzniká pri práci psychoterapeuta etická dilema, ktoré správanie je alebo nie je v súlade s etickým kódexom? často k tomu dochádza aj vďaka vytvorenie blízke vzťahu medzi terapeutom a klientom, kedy sa porušuje viacero zásad etického kódexu. Tu by mala zasiahnuť etická komisia ktorá má postupovať podľa disciplinárneho poriadku.

V tejto časti prichádza často k porušeniu kódexu zo strany terapeuta hlavne keď si dosť neuvedomuje zodpovednosť voči svojim aktivitám na klientovi.

 

5. Nestrannosť a spravodlivosť

Terapeut musí zachovávať nestrannosť a nezaujaté postavenie voči každému klientovi, bez ohľadu na jeho etnickú príslušnosť, vierovyznanie, sexuálnu orientáciu, chorobu, pohlavie, vek a iné. Nesmie diskriminovať žiadneho jedinca.

Aj v tomto princípe dochádza ku chybám, kedy psychoterapeut odcudzuje istých klientov, prípadne ich člení do rôznych skupín, a odmieta pri istých skrytých skutočnostiach ktoré sa počas terapie dozvie (napr. sexuálna orientácia, alkoholizmus atd.)

 

6. Záver

Využívanie týchto jednotlivých princípov v praxi psychoterapeuta je nevyhnutné v každom ohľade. Dôležité je klásť ohľad na klienta a pracovať spolu s ním v spolupráci na základe istých vopred dohnutých pravidiel, podľa práva a etických zásad. Klient nesmie mať pocit ohrozenia, nedôvery či dokonca strachu voči terapeutovi, ktoré ak sa vyskytne, sú často spôsobené práve neprávnym dodržiavaním týchto etických princípov.   

Snažili sme sa uviesť ku každému princípu aj niektoré chyby ktorých sa psychoterapeuti často dopúšťajú pri práci s klientom. K ďalším by sme mohli pridať možno flegmatizmus, prípadne nedoceňovanie problému klienta, zľahčovanie jeho problému a adekvátne neriešenie vzniknutého problému. S týmito problémami sme sa mohli stretnúť aj vďaka osobnej skúsenosti. Preto každý psychoterapeut by si mal uvedomiť či pracovať proti etickým princípom a poškodiť tým klienta, alebo vychádzať v ústrety klientovi opačným postupom.

Posledná zmena: Piatok, 12 jún 2015, 13:39