Úvod

Kódex nenahradzuje právnu reguláciu zamestnancov Závodných hasičských útvarov (ďalej len „zamestnanec ZHÚ") a členov závodných hasičských zborov (ďalej len „člen ZHZ"), ale na ňu naväzuje deklaráciou zásad etiky chovania sa pri plnení svojich úloh a povinností pre zriaďovateľa ZHÚ alebo ZHZ (ďalej len „zriaďovateľ"), vo vzťahoch medzi sociálnymi partnermi a pod.

 

Cieľ

Vydanie Kódexu etiky sleduje šírenie pojmu dobrých profesijných zvyklostí podľa právnych predpisov doplnené o špecifické požiadavky na zamestnancov a členov hasičských jednotiek vo vzťahu k zriaďovateľovi, k sociálnym partnerom a pod.

 

Pôsobnosť

Kódex je určený všetkým zamestnancom ZHÚ a členom ZHZ v odbore ochrany pred požiarmi a je záväznou normou chovania sa členov Asociácie zamestnancov hasičských jednotiek (ďalej len „AZHJ"). Kódex zároveň informuje odbornú i laickú verejnosť o zásadách a normách, ktoré zamestnanci ZHÚ a členovia ZHZ dobrovoľne prijali a chcú ich akceptovať prostredníctvom etickej samoregulácie.

 

Vzťahy k zriaďovateľom

Členovia AZHJ dodržujú vo vzťahoch so zriaďovateľmi ZHÚ a ZHZ, nasledujúce pravidlá:

 1. Svojou činnosťou poskytujú zriaďovateľom svoju profesionalitu a odhodlanie optimálne zabezpečovať ochranu ich majetku, životov a zdravia ostatných zamestnancov pred požiarmi.
 2. Nikdy nezneužijú odborné neznalosti zriaďovateľa, poskytnú mu vždy pravdivé informácie a zoznámia ho s možnosťami kvalitného, komplexného a systémového zabezpečenia ochrany jeho majetku a ďalších jeho zamestnancov pred požiarmi.
 3. Svoju prácu, povinnosti a plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi, povinnosti v rámci plnenia stanovených úloh v príslušnej hasičskej jednotke, splnia vždy v štandartnej kvalite zodpovedajúcej potrebe zriaďovateľa a vlastným možnostiam.

Morálne a profesijné zásady etického chovania zamestnancov ZHÚ a členov ZHZ:

 1. Uplatňujú zdvorilé jednanie, korektný prístup k zamestnancom a ostatným subjektom nachádzajúcich sa na území zriaďovateľa ZHU ZHZ.
 2. Poskytujú odborné, neskreslené informácie o bezpečnostnej situácii u zriaďovateľa a navrhujú opatrenia k odstráneniu nedostatkov alebo predkladajú námety na zvýšenie bezpečnosti a ochrany pred požiarmi.
 3. Pri plnení svojich povinností a úloh sa považujú za neoddeliteľnú súčasť podniku zriaďovateľa a jeho bezpečnosť zabezpečujú s maximálnou zodpovednosťou a nasadením.
 4. Zachovávajú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa zoznámi u zriaďovateľa.
 5. Plnia svoje povinnosti s vedomím, že ich profesionálny výkon je tiež vizitkou zriaďovateľa.
 6. Nezneužívajú svoje odborné znalosti a schopnosti ku škode zriaďovateľa ani jeho zamestnancom alebo obchodných partnerov.

 

Zamestnanci ZHÚ a členovia ZHZ vo vzťahu k zriaďovateľom ctia tieto zásady:

 1. Svedomito plnia pracovné povinnosti s vedomím zodpovednosti za bezpečnosť zvereného majetku, života a zdravia osôb.
 2. Reprezentáciou, dobrou prácou a svojím chovaním u zriaďovateľa i na verejnosti chápu ako záruku rozvoja prosperity podniku (firmy), ktorému chránia majetok, zdravia a životy ostatných zamestnancov.
 3. Sú lojálni k zriaďovateľovi, najmä nezneužívajú podnikové (firemné) prostriedky, znalosti súvisiace s podnikom (firmou) ani svoje odborné schopnosti na prospech svoj alebo tretích osôb.
 4. Vyvarujú sa konania, ktoré by akokoľvek ohrozilo plnenie pracovného zmluvného vzťahu alebo ohrozilo povesť podniku (firmy) v očiach verejnosti.

 

Vzťahy k HaZZ sa riadia týmito zásadami:

 1. Vo všetkých ohľadoch je rešpektovaná úloha a postavenie HaZZ. Členovia AZHJ napomáhajú príslušníkom týchto zložiek v ich činnosti.
 2. Členovia AZHJ sa cítia byť súčasťou celospoločenského systému ochrany pred požiarmi a prispievajú k prevencii pri výkone svojho povolania, pri ochrane majetku a osôb pred požiarmi.
 3. Účinnú spoluprácu s HaZZ na úseku preventívnej a represívnej činnosti, považujú za svoju občiansku povinnosť a otázku profesijnej cti.

C.9 Etický kódex príslušníka policajného zboru

Etický kódex policajta ustanovením základných pravidiel reguluje správanie a činnosť profesie policajta. Vnímajme ho ako súbor pravidiel, zásad, ktorých dodržiavanie sa prejavuje aj vo forme integrity policajta, resp. Policajného zboru. Ide o morálnu normu, sú to zásady, ktoré by mal mať každý policajt takpovediac v krvi.

 

Článok 1

Príslušník Policajného zboru ( ďalej len "policajt" ) pri výkone služby i mimo služby koná v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými aktmi riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ako aj s Európskym kódexom policajnej etiky a rešpektuje ľudské práva a slobody.

 

Článok 2

Policajt vykonáva služobnú činnosť bez ohľadu na náboženské, rasové, národnostné, sociálne, politické, triedne a iné vonkajšie faktory.

 

Článok 3

Policajt pri vyjadrovaní svojich názorov na verejnosti vystupuje nestranne a zdržanlivo tak, aby nevyvolal pochybnosť o svojej nestrannosti.

 

Článok 4

Policajt dodržiava zásady občianskeho spolužitia tak na verejnosti, ako aj vo svojom súkromnom živote.

 

Článok 5

Policajt nezneužíva svoju príslušnosť k Policajnému zboru, svoje služobné zaradenie a prístup k informáciám na získanie osobných výhod alebo výhod pre iné právnické osoby a fyzické osoby. Kladie verejné záujmy nad vlastné, slúži verejnosti.

 

Článok 6

V záujme riadneho plnenia služobných povinnosti sa policajt zdržiava obchodných aktivít, ktoré by boli v rozpore s nezávislosťou policajta a s riadnym plnením služobných povinností.

 

 

Článok 7

Policajt sa v duchu služobnej zdvorilosti správa k spolupracovníkom korektne a neznevažuje ich profesionálnu spôsobilosť. Netoleruje však u nich korupčné ani iné neetické správanie.

 

Článok 8

Správanie policajta voči občanom je transparentné. Policajt prejavuje slušnosť, rešpekt, taktnosť a ohľaduplnosť voči všetkým osobám bez rozdielu. Nepoužíva násilie, donucovacie prostriedky používa iba za podmienok a spôsobom stanoveným zákonom.

 

Článok 9

Policajt sa mimo svojej služobnej činnosti vedome nestýka s osobami, o ktorých by vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery, resp. svoje služobné zaradenie vedieť mal alebo mohol, že sú osobami spojenými s páchaním závažnej trestnej činnosti. Toto sa nevzťahuje na činnosť policajtov, ak ide o dôležitý záujem služby, a činnosť policajtov operatívnych služieb Policajného zboru, pokiaľ táto súvisí s plnením úloh Policajného zboru, napríklad využívanie osôb konajúcich v prospech Policajného zboru. Služobné styky policajta sú transparentné.

 

Článok 10

Nadriadený dbá na to, aby jeho podriadení boli na služobnú činnosť primerane pripravení. Vytvára priaznivú sociálno-psychologickú atmosféru a pracovné podmienky pre výkon služby svojich podriadených a podporuje ich ďalšie vzdelávanie.

 

Článok 11

Nadriadený stimuluje a podporuje etické správanie svojich podriadených, vyžaduje od nich dodržiavanie etického kódexu a sám je im v jeho dodržiavaní príkladom.

Posledná zmena: piatok, 12 júna 2015, 13:40