Preambula

Etický kódex je vyjadrením potreby úpravy žiadúceho konania a etických princípov Predstaviteľov samosprávy, ktorými sú najmä dôvera a dôveryhodnosť starostu / primátora a žiadúceho konania a dôraz na poslanie samosprávy ako služby občanom permanentne smerujúcej k zvýšeniu kvality a rozsahu poskytovaných služieb

Cieľom tohto kódexu je definovať základné etické princípy a štandardy správania, ktoré občania od voleného predstaviteľa očakávajú pri plnení jeho povinností a tiež informovať občanov o týchto štandardoch, aby mohli uplatniť svoje právo očakávať od nimi volených predstaviteľov takéto správanie.

Čl. 1

Pre ciele tohto kódexu sa pod pojmom „funkcia" rozumie výkon mandátu starostu/primátora, ktorý získal priamymi voľbami od občanov obce/ mesta a všetky úlohy, funkcie a činnosti, ktoré vykonáva volený predstaviteľ z titulu tohto mandátu. Pre ciele tohto kódexu sa pod pojmom „úrad" rozumie mestský/obecný úrad.

Čl. 2

Starosta/primátor sa pri výkone funkcie za každých okolností správa tak, aby zostala zachovaná dôveryhodnosť úradu.

Čl. 3

Starosta/primátor dodržiava Ústavu SR, platné zákony a etické princípy zakotvené v kódexe.

Čl. 4

Starosta/primátor nikdy neuprednostní osobný záujem pred záujmom verejným .    

Čl. 5

Starosta/primátor pri rozhodovaní postupuje nestranne, objektívne a transparentne. Je vždy pripravený zodpovedať sa za svoje rozhodnutia všetkým občanom obce.

Starosta/primátor je otvorený verejnosti a médiám a pripravený poskytovať všetky informácie, s výnimkou tých, ktoré zákon definuje ako tajné. Nie je povinný poskytovať informácie zo svojho súkromia alebo súkromia iných osôb.

Čl. 6

Starosta/primátor si plní svoje úlohy čo najefektívnejším a ekonomicky najvýhodnejším spôsobom. Zároveň dohliada, aby verejní zamestnanci úradu postupovali rovnako.

Starosta/primátor dohliada na hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obce v súlade s platnými nariadeniami a zákonmi a nebráni vykonaniu kontroly oprávnenými orgánmi.

Čl. 7

Starosta/primátor dodržiava platné nariadenia, ktoré súvisia s obmedzením vykonávať iné mandáty alebo funkcie. Zároveň sa zdrží vykonávania takých funkcií, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali vykonávanie jeho mandátu ako voleného predstaviteľa.

Starosta/primátor nikdy nevyužíva informácie získané pri výkone funkcie pre získanie osobného prospechu alebo pre prospech svojich blízkych,                iných jednotlivcov alebo skupiny jednotlivcov.

Čl. 8

Starosta/primátor nikdy nevyžaduje dary, služby ani finančné prostriedky s cieľom jeho osobného obohatenia a to zo žiadnych zdrojov, ani z tých, ktoré by sa mohli objaviť z dôvodu jeho fungovania vo funkcii.

Starosta/primátor nikdy neakceptuje dary, služby alebo iný prospech, priamo ani nepriamo, od žiadnej osoby, ak by to mohlo ovplyvniť výkon jeho funkcie.

Čl. 9

Starosta/primátor sa zaväzuje všetky dary alebo finančné prostriedky, získané na oficiálnych podujatiach z titulu svojej funkcie registrovať v osobitnom registri obce a využíva ich ako verejné zdroje a vo verejnom záujme.

Čl. 10

Starosta/primátor nevyužíva svoje postavenie a nedáva osobné prísľuby, ktoré by plnil z titulu svojej funkcie.

Starosta/primátor rešpektuje úlohy a povinnosti zamestnancov úradu a poskytuje im potrebné informácie v súlade s ich funkciou. Nezneužíva svoju funkciu na ich ovplyvňovanie ani nevyžaduje od nich nedodržiavanie interných a ostatných právnych predpisov.

 

Čl. 11

Starosta/primátor nikdy nezneužíva verejné finančné prostriedky ani majetok. Zdrží sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo viesť k priamemu         alebo nepriamemu zneužívaniu verejných zdrojov pre súkromné záujmy jeho, jeho príbuzných alebo iných jednotlivcov, prípadne skupín jednotlivcov.

Čl. 12

Finančné fondy, určené na volebnú kampaň, starosta/primátor spravuje osobitne od verejných zdrojov. Starosta sa zaväzuje nepoužívať verejné/obecné zdroje a majetok na svoju volebnú kampaň ani pre iné politické účely.

Čl. 13

Starosta/primátor oznámi príslušným orgánom korupčné alebo iné nelegálne konanie iných volených predstaviteľov alebo zamestnancov hneď, ako sa o ňom dozvie.

Čl. 14

Starosta/primátor ako štatutárny orgán nebude pri výkone svojej funkcie nikoho diskriminovať alebo neoprávnene zvýhodňovať z dôvodu pohlavia, farby pleti, náboženstva, veku alebo národnosti.

Čl. 15

Starosta/primátor bude dodržiavať princípy, obsiahnuté v tomto kódexe. Bude podporovať všetky opatrenia, ktorých cieľom je oboznamovať verejnosť, médiá a zamestnancov úradu s ustanoveniami tohto kódexu a bude podporovať a rozširovať dodržiavanie princípov, ktoré obsahuje.

Posledná zmena: Piatok, 12 jún 2015, 15:45