Prvá časť - Úvodné ustanovenia

 

§ 1

 1. Súdny exekútor (ďalej len „exekútor") je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí a ak tak ustanoví zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len „Exekučný poriadok"), aj na ďalšiu činnosť.
 2. Dôvera, ktorú exekútorovi preukazuje štát i verejnosť, musí byť vyvážená nielen vysokou odbornou spôsobilosťou, dôsledným uplatňovaním a zachovávaním práva, rešpektovaním, dodržiavaním a zachovávaním práv a právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb pri vykonávaní exekučnej a ďalšej činnosti, ale aj morálnou integritou a rešpektovaním najvyšších etických štandardov pri výkone odbornej praxe.
 3. Exekútorský stav, verný zásadám európskej právnej kultúry, pristúpil k prijatiu tohto etického kódexu, ktorý vyjadruje presvedčenie členov Slovenskej komory exekútorov (ďalej len „komory"), že síce konajú vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, ale na poli cti a morálky solidárne, pričom majú na zreteli, že pochybenie jedného z nich môže vrhnúť zlé svetlo na dobré meno celého stavu.
 4. Etickým kódexom sú viazaní všetci súdni exekútori menovaní ministrom spravodlivosti a vedení v zozname exekútorov.

 

Druhá čast - Vzťah k štátu a povinnosti v konaní pred súdmi a inými orgánmi

 

§ 2

 1. Štát deleguje exekútorovi časť svojej verejnej moci, čo exekútora zaväzuje k jeho dôstojnej reprezentácii.
 2. Napriek tomu, že exekútor vykonáva svoju činnosť na základe poverenia štátu, vždy si zachováva nestrannosť a nezávislosť. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie a rozhodnutím súdu vydanom v exekučnom konaní.
 3. Voči súdom, orgánom štátnej a verejnej správy a iným orgánom, ktoré rozhodujú o právach a právom chránených záujmoch fyzických a právnických osôb, ako i voči osobám, ktoré plnia ich úlohy, je exekútor povinný zachovávať úctu, zdvorilosť a dôstojnosť. Usiluje sa o dobrú komunikáciu najmä s predstaviteľmi justície, predovšetkým s ministerstvom spravodlivosti, ako orgánom vykonávajúcim dohľad nad činnosťou exekútorov. Exekútor vystupuje však vždy tak, aby nenarušil svoju nezávislosť.
 4. Ak pre konanie pred súdom alebo iným orgánom sú stanovené alebo obvyklé zvláštne pravidla správania, je exekútor povinný tieto pravidla dodržiavať. Exekútor svojim vystupovaním, vrátane úpravy zovňajšku, prispieva k dôstojnosti a vážnosti úkonov, ktoré vykonáva, ako aj k vážnosti exekútorského povolania.

 

Tretia časť - Vzťah k účastníkom exekučného konania a tretím osobám

 

§ 3

 1. Každá fyzická a právnická osoba má právo slobodne si vybrať exekútora. Exekútor je povinný prijať každý návrh na vykonanie exekúcie, ktorý mu bol doručený a po jeho prijatí postupovať v zmysle ustanovení Exekučného poriadku.
 2. Vzťah exekútora k účastníkom konania, ako aj tretím osobám, musí byť korektný, založený na úcte človeka k človeku, s rešpektovaním a zachovávaním jeho práv.

 

§ 4

 1. Exekútor má konať ako nezainteresovaná, nestranná a nezaujatá osoba; žiadneho z účastníkov konania nesmie zvýhodňovať ani diskriminovať vzhľadom na jeho rasu, pohlavie, vek, majetkové pomery, náboženské, politické či iné presvedčenie.
 2. Exekútor rešpektuje princíp rovnosti účastníkov aj pri realizácii poučovacej povinnosti; je povinný poučiť účastníkov exekučného konania o právach a povinnostiach, ktoré im ukladá Exekučný poriadok.
 3. Exekútor nereaguje na žiadnu intervenciu zo strany účastníkov a tretích osôb, ktorá by mohla ovplyvniť jeho nestrannosť a nezávislosť pri vykonávaní exekučnej a ďalšej činnosti.

 


 

§ 5

 1. Exekútor je povinný starostlivo nakladať s dokladmi, ktoré mu boli doručené v rámci výkonu exekučnej a ďalšej činnosti.
 2. Exekútor je povinný dbať o vedenie prehľadnej a presnej evidencie všetkých finančných prostriedkov súvisiacich s výkonom exekučnej a ďalšej činnosti.
 3. Exekútor nesmie použiť vo svoj prospech alebo spreneveriť hodnoty účastníkov exekučného konania a ďalších osôb, ktoré má u seba v súvislosti s vykonávaním exekučnej a ďalšej činnosti, resp. ktoré má v súlade so zákonom v úschove, ani ich použiť na iný účel, ako na ktorý boli určené. Zverené ceniny a iné majetkové hodnoty môže exekútor použiť iba na určený účel.
 4.  Exekútor je povinný mať vysporiadané všetky finančné záležitosti.

 

Štvrtá časť - Vzťah ku koncipientovi a zamestnancovi exekútora

 

§ 6

 1. Exekútor umožní koncipientovi, ktorý je u neho v pracovnom pomere, účelnú právnu prax, dôkladne ho viesť a dohliadať na neho tak, aby získal znalosti a skúsenosti potrebné k zloženiu exekútorskej skúšky a k výkonu exekučnej a ďalšej činnosti a aby si osvojil a dodržiaval pravidlá profesnej etiky.
 2. Exekútorský koncipient nesmie vykonávať úkony exekučnej činnosti, ani ďalšej činnosti exekútora na vlastný účet a exekútor mu to nesmie umožniť.
 3. Exekútor je povinný vydať koncipientovi potvrdenie o dĺžke jeho koncipientskej praxe a jej zhodnotenie.
 4. Exekútor je povinný poskytovať koncipientovi primeranú mzdu, nesmie však vykonať také opatrenia, podľa ktorých by bol koncipient fakticky jeho tichým spoločníkom alebo ktoré by robili exekútora ekonomicky alebo inak závislým na koncipientovi.
 5. Koncipient nesmie použiť k ujme exekútora, u ktorého je v pracovnom pomere, alebo vo svoj vlastný prospech alebo v prospech tretích osôb informácie, ktoré získal v súvislosti so svojim pracovným pomerom u exekútora. Táto povinnosť trvá aj po zániku pracovného pomeru koncipienta u exekútora.
 6. Exekútor zveruje vykonávanie úkonov exekučnej činnosti a ďalšej činnosti v rozsahu upravenom Exekučným poriadkom zamestnancom, ktorí sú náležite kvalifikovaní, zodpovední a bezúhonní a sústavne na ich činnosť dohliada. Ustanovenia odseku 1 až 5 sa primerane použijú aj na vzťah exekútora a ostatných zamestnancov exekútora.

 

Piata časť - Povinnosti voči exekútorskému stavu

 

§ 7

Dôstojnosť exekútora

 1. Exekútor by mal mať vždy na zreteli, že reprezentuje nielen seba, ale aj exekútorský stav a podiela sa na obraze, ktorý si o ňom spoločnosť vytvorí.
 2. Exekútor sa prezentuje kvalitným výkonom svojho povolania. Nesmie si robiť reklamu nevhodným spôsobom a nesmie sľúbiť alebo poskytnúť plnenie za získanie klientov.
 3. Pri vystupovaní na verejnosti, vrátane styku s médiami, sa má exekútor vyhnúť vyzdvihovaniu svojej osoby.
 4. Exekútor dbá na to, aby bola dôstojnosť exekútorského úradu reprezentovaná aj úrovňou vybavenia kancelárie a celkovou kultúrnosťou pracovného prostredia.
 5. Životný štýl je exekútor povinný prispôsobiť vážnosti úradu, ktorého je nositeľom; snaží sa o zachovávanie dôstojnosti celým svojim vzhľadom a vystupovaním na verejnosti, svojimi vyjadreniami a postojmi.

 

§ 8

Vzťahy medzi exekútormi

 1. Vo vzťahoch medzi exekútormi by sa mala prejavovať spoločenská slušnosť, zdvorilosť a taktnosť.
 2. Exekútor by sa nemal znížiť k verejnej kritike iného exekútora, nemal by podceňovať jeho odborné znalosti a profesný postup. Mal by sa vystríhať neúctivých a uštipačných poznámok na jeho adresu. Jediným miestom, kde má signalizovať skutočnosti, znižujúce prestíž profesie, je komora.
 3. Exekútor musí využiť všetky prostriedky riešenia prípadného konfliktu s kolegom pred tým, ako sa obráti na súd.
 4. Exekútor je povinný riadiť sa zásadou úcty, lojálnosti a žičlivosti vo vzťahu k iným exekútorom. Exekútor sa neuchyľuje k nelojálnej konkurencii a nerobí si reklamu na úkor svojich kolegov.

 


 

§ 9

Vzdelávanie exekútora

 1. Je povinnosťou exekútora, aby v maximálnej možnej miere udržiaval a prehlboval svoje znalosti. Nesmie strácať kontakt s vývojom právneho poriadku ako celku, ale najmä nie tých oblastí, ktoré sa týkajú jeho odbornej činnosti.
 2. Je v záujme exekútora, aby navštevoval rôzne formy vzdelávania, predovšetkým tie, ktoré organizuje, resp. odporučí komora a aby k tomu viedol aj svojich koncipientov a zamestnancov.
 3. Podľa svojich možností má exekútor napomáhať výmene poznatkov a skúseností v rámci profesie, spolupracovať na programoch profesijného vzdelávania a diskusiách v exekútorskom stave, udržiavať kontakt s právnickými fakultami, organizáciami právnikov a podieľať sa na publikačnej činnosti.

 

§ 10

Vzťahy ku komore

 1. Exekútor má vykonať všetko pre dobré vzťahy s komorou. Rešpektuje právoplatne prijaté uznesenia orgánov komory a v kontakte s týmito orgánmi zachováva takt a zdvorilosť.
 2. Exekútor je povinný zúčastňovať sa konferencií exekútorov osobne.
 3. Exekútor je povinný riadne a včas zaplatiť členský príspevok a poistné.
 4. Exekútor je povinný oznámiť komore sídlo, jeho zmenu, ako aj zmenu svojho priezviska, resp. iných osobných údajov.
 5. Je etickou povinnosťou súdneho exekútora prijatú funkciu vo volených orgánoch komory vykonávať svedomito a zodpovedne.
 6. V súvislosti so svojim pôsobením vo volených orgánoch komory je exekútor povinný zachovávať mlčanlivosť.
 7. Exekútor má v čo najkratšom čase odpovedať na korešpondenciu, ktorú mu adresuje komora alebo jej predstavitelia.

 

Šiesta časť - Pravidlá súťaže exekútorov

 

§ 11

Základné pravidlá súťaže

 1. V záujme účastníkov konania, tretích osôb i súťažiteľov postupuje exekútor v súťaži s ostatnými exekútormi poctivo. K súťažným účelom najmä nepoužíva údaje vedome nepravdivé, klamlivé alebo osočujúce iného exekútora alebo exekútorov.
 2. Exekútor sa prezentuje kvalitným výkonom svojho povolania. Nesmie si robiť nevhodnú reklamu, vyhľadávať osobnú publicitu a dbá, aby sa tak nestalo ani prostredníctvom tretích osôb. Pri vystupovaní na verejnosti, vrátane styku s médiami, je exekútor povinný vyhnúť sa vyzdvihovaniu svojej osoby a ním vykonávanej exekučnej a ďalšej činnosti.
 3. Exekútor v rámci súťaže nesmie šíriť klamlivé údaje o exekučnej a ďalšej činnosti exekútora, či údaje o činnostiach, ktoré exekútor nie je podľa platných právnych predpisov oprávnený vykonávať. Klamlivým údajom je aj údaj sám o sebe pravdivý, ak vzhľadom k okolnostiam a súvislostiam, za ktorých bol uvedený, môže uviesť do omylu.
 4. Exekútor si nesmie na základe klamlivých údajov získavať prospech na úkor iného exekútora alebo exekútorov a nesmie iných exekútorov diskreditovať, priamo ani nepriamo.
 5. Exekútor sa zdrží každého konania, ktorým by sa osobám požadujúcim poskytnutie exekučnej alebo ďalšej činnosti sťažovala alebo znemožňovala slobodná voľba exekútora.
 6. Za doporučenie alebo sprostredkovanie exekučnej alebo ďalšej činnosti nesmie exekútor poskytnúť alebo prijať úplatu alebo inú výhodu. Exekútor najmä nesmie pripustiť získavanie klientov tretími osobami sľubom alebo poskytnutím plnenia za ich získanie, nesmie požiadať, prijať alebo poskytnúť od iného exekútora alebo inej osoby žiadnu províziu alebo inú náhradu za postúpenie alebo odporučenie klienta, resp. poskytovať oprávnenému provízie alebo iné výhody.
 7. Zoznam exekútorov vedie komora. Zostavovanie iných zoznamov exekútormi je neprípustné. Exekútor sa nesmie podieľať pri zostavovaní a zverejňovaní zoznamov exekútorov, ktoré neobsahujú plný počet všetkých exekútorov.

 

§ 12

Trovy súdneho exekútora

 1. Súdny exekútor sa nesmie vzdať nároku na náhradu odmeny za exekučnú a inú činnosť, ani náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času.
 2. Ak si exekútor uplatňuje v rámci exekučnej alebo ďalšej činnosti odmenu, ktorá je nižšia ako odmena určená podľa vyhlášky č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len „vyhláška") alebo si neuplatňuje žiadnu odmenu, dopúšťa sa závažného porušenia pravidiel súťaže exekútorov a etického kódexu.
 3. Porušením pravidiel súťaže exekútorov a etického kódexu je aj postup exekútora, ak sa v zmluve s oprávneným zaviaže, že v prípade zastavenia exekúcie alebo vylúčenia exekútora z vykonávania exekúcie, nebude požadovať od oprávneného náhradu trov exekúcie, resp. bude požadovať náhradu trov exekúcie v nižšom rozsahu, ako je určený pre tieto prípady vyhláškou. Ak exekútor takéto zmluvy už má uzatvorené, je povinný ich vypovedať alebo zmeniť do troch mesiacov od účinnosti predpisu.

 

Siedma časť - Záverečné ustanovenia

 

§ 13

 1. Exekútor je povinný oboznámiť s obsahom etického kódexu svojich zamestnancov. Doklad o tomto oboznámení je súčasťou osobného spisového materiálu zamestnanca.
 2. Etický kódex exekútora nadobúda platnosť a účinnosť schválením Konferenciou exekútorov.
Posledná zmena: piatok, 12 júna 2015, 15:47