Čl. 1

Všeobecné zásady

 1. Kódex upravuje základné etické normy správania sa geodetov pri výkone povolania.
 2. Cieľom kódexu je dosiahnutie vyššej úrovne vzájomných vzťahov geodetov a ich vzťahov k odbornej a laickej verejnosti.
 3. Geodet znáša disciplinárny postih pri porušení ustanovení tohoto kódexu súvisiacimi s odbornou činnosťou. Táto disciplinárna zodpovednosť nevylučuje prípadný postih podľa občianskeho alebo trestného zákonníka.

 

Čl. 2

Základné normy etického správania sa geodeta pri výkone povolania

 1. Geodet musí svoju činnosť vykonávať na náležitej odbornej úrovni, dôsledne a nezávisle na vonkajších vplyvoch.
 2. Geodet nevstupuje do nepoctivých záväzkov. Prevzatie objednávky ho nezbavuje povinnosti dodržiavania zásad profesnej etiky.
 3. Geodet neprijíma záväzky, ktoré nemôže splniť z dôvodu nedostatočnej kvalifikácie, technického vybavenia, časových možností a pod..
 4. Geodet pri svojej činnosti nezneužíva majetok / materiálové, prístrojové a priestorové vybavenie, výpočtová technika a iné./ alebo prácu iných.
 5. Geodet neustále zdokonaľuje svoje odborné vedomosti a snaží sa o priebežné zavádzanie nových vedeckotechnických poznatkov do praxe.
 6. Geodet pri výkone svojej odbornej činnosti nesmie prejaviť svoj osobný vzťah k osobám, pre ktoré túto činnosť vykonáva ( napr. pri riešení sporných hraníc a pod.).
 7. Geodet je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, údajoch a informáciách získaných v spojitosti s jeho odbornou činnosťou, pokiaľ by mali osobný alebo obchodný charakter.
 8. Svojou neodbornosťou, nekorektnosťou a nepoctivým jednaním nesmie ohroziť dobrú povesť a obecné uznávanie profesie geodeta.
 9. Na svojom pracovisku vytvára podmienky pre technický a odborný rozvoj. Vytvára podmienky na odbornú výchovu svojich podriadených.

10. Geodet nepožaduje za svoje práce neprimerane nízku cenu, ktorá by viedla k nežiaducej kompenzácii nákladovej položky na úkor kvality.

 

 

 

Čl. 3

Zásady správania sa ku klientovi

 1. Geodet podriaďuje svoje osobné záujmy záujmom svojho klienta. V prípade stretu záujmov neodkladne o tom klienta vyrozumie, prípadne od prác odstúpi.
 2. Rokovania a dojednávania s klientom sú dôverné. Informácie z nich nesmú byť poskytnuté tretím osobám, ani použité pri iných prácach bez súhlasu klienta.
 3. Geodet osobne zodpovedá za prípadné škody vzniknuté pri výkone povolania. K tomuto účelu uzatvára poistenie.
 4. Pred začatím prác dohodne s klientom v súlade so všeobecne platnými predpismi podmienky plnenia, termíny, cenu.
 5. Geodet prijatú objednávku realizuje sám alebo prostredníctvom svojich zamestnancov. Zabezpečovanie častí prác formou subdodávok realizuje výlučne prostredníctvom subjektov, ktoré majú k tomu odborné a profesné predpoklady.
 6. V prípade, že nemôže z rôznych dôvodov pokračovať v rozpracovaných prácach, oznámi túto skutočnosť bezodkladne klientovi, pričom zodpovedá za prípadné škody vzniknuté z tejto skutočnosti.

 

Čl. 4

Vzťah ku kolegom

 1. Geodet nesmie úmyselne poškodiť svojho kolegu, najmä:
 • vykonávaním neobjektívneho hodnotenia činnosti iného geodeta,
 • ovplyvňovaním iných osôb vo svoj prospech na úkor kolegu,
 • odcudzením práce kolegu.
 1. Geodet pri vykonávaní odborného posúdenia prác iných geodetov spolupracuje s vyhotoviteľom posudzovaných prác.
 2. Geodet je povinný uviesť na spracovateľskej dokumentácii mená hlavných spoluautorov.
 3. Vzťahy medzi geodetmi sa musia opierať o vzájomnú lojálnosť a kolegialitu.
 4. V prípade, že treba zaujať stanovisko vo veci, ktorú už predtým posudzoval iný geodet, autor nového posudku konzultuje svoje stanovisko s predchádzajúcim posudzovateľom najmä v prípade odlišného názoru.
 5. Verejné negatívne vyjadrovanie sa geodeta o odbornej činnosti iného geodeta je neprípustné, pokiaľ sa to netýka povinnosti zo zákona (napr. súdne pojednávanie, rokovanie disciplinárnej komisie KGK, atď.).

 

 1. Všetky spory medzi geodetmi, ktoré by vyplynuli na základe tohto kódexu musia byť riešené príslušným štatutárnym orgánom komory.

 

Čl. 5

Vzťah ku komore

 1. Geodet sa musí usilovať o náležitú spoločenskú úroveň a dbať, aby v súvislosti s jeho odbornou činnosťou nedošlo k poškodeniu mena komory, odboru geodézie, ani jeho vlastného mena.
 2. Geodet ako autor spracovania výslednej dokumentácie práce môže k svojmu menu uviesť aj príslušnosť ku komore.
 3. Geodet je povinný plniť uznesenia štatutárnych orgánov komory.
 4. Geodet je povinný dostaviť sa na vyzvanie pred štatutárny orgán komory.

 

Čl. 6

Záverečné ustanovenie

 1. V záležitostiach, ktoré nie sú obsiahnuté v tomto kódexe musí sa geodet riadiť uzneseniami orgánov komory a dobrými zvyklosťami zaužívanými v geodetickej praxi.
 2. Etický kódex geodeta bol prerokovaný na zasadnutí predstavenstva komory dňa ................ a schválený na valnom zhromaždení členov komory dňa .............. .

 
 

Návrh etického kódexu geodeta bol spracovaný s použitím:

 • Etického poriadku Slovenskej komory stavebných inžinierov / Bratislava 1993 /
 • Etického kódexu Zeměměřiče Komory geodetů a kartografů / Praha 1995 /
 • Kódexu profesnej etiky geodeta Stawarzyszenia Geodetów Polskich / 1995 /

pripomienok členov predstavenstva a predsedov ostatných orgánov komory ako aj členov komory.

Posledná zmena: Piatok, 12 jún 2015, 15:49