1. Predajca musí nosiť preukaz predajcu so svojím registračným číslom.
  2. Predajca nesmie časopis predávať inde ako na mieste, ktoré má pridelené na svojom preukaze.
  3. Predajca nesmie byť pri predaji časopisu pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
  4. Predajca nesmie byť pri styku s verejnosťou a s ostatnými predajcami používať vulgárne výrazy, nadávky a rasistické, sexistické a iné spoločensky neprípustné výrazy.
  5. Predajca nesmie pri predaji časopisu obťažovať okoloidúcich, zdržovať ich proti ich vôli a zdržovať dopravu.
  6. Predajca, ak má na sebe preukaz predajcu, nesmie žobrať alebo iným nepovoleným spôsobom získavať od ľudí peniaze.
  7. Predajca nesmie slovne či fyzicky napádať iného predajcu a nútiť ho, aby opustil svoje predajné miesto.
  8. Predajca nesmie predávať časopis na súkromnom pozemku či v súkromnom priestore.
  9. Predajca nesmie páchať kriminálnu činnosť alebo tejto činnosti napomáhať, zvlášť ak je označený preukazom predajcu alebo ak má so sebou časopisy.
  10. Predajca nesmie predávať časopisy neregistrovaným, neoznačeným alebo vylúčeným predajcom.
  11. Predajca nesmie nesprávne vydávať z finančnej čiastky prijatej od kupujúceho.

Predajca nesmie od kupujúceho požadovať viac, než je oficiálna cena časopisu.

Posledná zmena: Piatok, 12 jún 2015, 15:52