Dobrovoľník sa zaväzuje:

 • rešpektovať pri každej činnosti zdravotný a psychický stav pacienta, ktorého záujem stojí vždy na prvom mieste,
 • dodržiavať zásady práce na jednotlivých pracoviskách, rešpektovať pokyny lekárov a koordinátora projektu,
 • dodržiavať zásadu mlčanlivosti,
 • pristupovať k pacientom v duchu tolerancie a znášanlivosti a nevykonávať žiadnu politickú ani náboženskú agitáciu,
 • zúčastňovať sa pravidelne supervíznych stretnutí a udržovať úzku spoluprácu s kontaktnou osobou na danom mieste výkonu dobrovoľníckej činnosti a s koordinátorom projektu.

 

Dobrovoľník v žiadnom prípade nezastupuje zdravotnícky personál. Nemá prístup k zdravotným záznamom pacienta, nemá právo podávať informácie týkajúce sa zdravotného stavu pacienta, nemanipuluje s liekmi a so zdravotníckym materiálom.

Dobrovoľník zachováva profesionálny prístup - vyhýba sa diskusiám o spôsobe liečby, neposkytuje osobné „medicínske rady", neposudzuje a nekritizuje prácu zdravotníckeho personálu a svojich kolegov.

Dobrovoľník svojím podpisom potvrdzuje, že netrpí žiadnou infekčnou chorobou a že jeho zdravotný a psychický stav nie je v rozpore s vykonávaním dobrovoľníckej činnosti na onkologickom oddelení.

Dobrovoľník si je vedomý, že porušenie ktoréhokoľvek z bodov tejto dohody môže byť dôvodom k jeho uvoľneniu z projektu.

Dobrovoľník má právo:

 • byť riadne odborne zaškolený a ďalej permanentne vzdelávaný v problematike poskytovania psychosociálnej podpory onkologickým pacientom,
 • na podporu v r ámci stretnutí dobrovoľníckej skupiny a supervíznych stretnutí,
 • na aktuálne informácie týkajúce sa jeho práce a projektu, obracať sa s otázkami a problémami na koordinátora projektu.

 

Mlčanlivosť

Dobrovoľník sa zaväzuje zachovávať úplnú mlčanlivosť o všetkých informáciách, s ktorými príde počas svojej dobrovoľníckej činnosti do styku. Ide predovšetkým o tieto informácie: všetky informácie týkajúce sa pacientov (ich osobných údajov, zdravotného stavu, majetkových pomerov, apod.), informácie získané zo supervíznych a evaluačných stretnutí, predovšetkým skutočnosti týkajúce sa iných dobrovoľníkov, informácie týkajúce sa zverených dokumentov. Výnimku tvorí vzájomná informovanosť na supervíznych stretnutiach a medzi členmi terapeutického tímu v súvislosti s nutnosťou organizácie konkrétnej starostlivosti o pacienta. Aj v tomto prípade dobrovoľník koná v záujme pacienta a v maximálnej miere chráni jeho súkromie a informácie, ktoré získal od pacienta v dôvernom rozhovore.

 

Ďalej berie na vedomie:

 • Že je touto mlčanlivosťou viazaný voči všetkým ďalším organizáciám a osobám. Výnimku tvoria situácie, keď je každému občanovi uložená zo zákona oznamovacia povinnosť. V takomto prípade je doporučená konzultácia s koordinátorom projektu.
 • Že mlčanlivosť nezaniká ukončením účasti dobrovoľníka na projekte ani ukončením projektu.
 • Že iba koordinátor projektu môže rozhodnúť, ktorá z informácií môže byť uvoľnená a komu poskytnutá. Pri použití informácií treba dbať na zvýšenú ochranu klientov - používať iba štatistické údaje, bez osobných dát, zmena pohlavia atď.
 • Že porušenie horeuvedených zásad môže byť dôvodom k ukončeniu účasti dobrovoľníka na projekte.
Posledná zmena: Piatok, 12 jún 2015, 15:54