Základné informácie

Tematická oblasť: Komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo výučbe

Názov projektu (slovenský): Sémanticky orientovaná elektronická učebnica Etiky sociálnej práce

Názov projektu (anglický): Ethics in Social Work - Semantically-oriented e-publication

Začiatok riešenia projektu: 2012

Koniec riešenia projektu: 2014

Stav projektu: Financovaný/Riešený

Číslo projektu: 067UKF-4/2012

Vedúci projektu: doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.

Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pracovisko: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Anotácia projektu v slovenskom jazyku

Etika predstavuje neoddeliteľnú súčasť práce profesionálneho sociálneho pracovníka. Projekt sa zameriava na návrh a tvorbu elektronickej a printovej vysokoškolskej učebnice z etiky sociálnej práce. Inovatívny charakter učebnice bude spočívať vo vyváženej integrácii najnovších poznatkov z etiky sociálnej práce, moderných prístupov tvorby interaktívneho multimediálneho obsahu v prostredí webu a v implementácií metód sémantického webu. Učebnica bude obsahovať interaktívne cvičenia, príklady z etických dilem a bude prepojená na ďalšie internetové zdroje. Súčasťou učebnice bude databáza etických kódexov ako profesie sociálna práca, tak i iných profesií. Projekt sa zameriava i na identifikovanie rozdielov v etických rozhodnutiach študentov a absolventov sociálnej práce a pracovníkov pracujúcich na pozícii sociálneho pracovníka vzhľadom na vybrané socio-demografické faktory. Výskumný nástroj na identifikovanie týchto rozdielov bude implementovaný do elektronickej učebnice. Interdisciplinárne zloženie riešiteľského tímu má za cieľ vybudovať nad štruktúrou učebnice systém metadát, ktoré umožnia s využitím metód a nástrojov sémantického webu spracovať obsah tejto učebnice, zjednodušiť vyhľadávanie a orientáciu študenta v množstve informácií. Zovšeobecnenie tohto postupu umožní spracovať podobným spôsobom ďalšie publikácie z etiky a príbuzných oblastí.

Anotácia projektu v anglickom jazyku

Ethics is an integral part of the work of professional social worker. The project "Ethics in Social Work - Semantically-oriented e-publication" focuses on the creation of electronic and printed publication of social work ethics. Innovative character of the publication consists in balanced integration of state-of-the art knowledge of ethics of social work, modern approaches to the interactive multimedia content creation in web learning environment and in semantic methods implementation. The publication will include interactive exercises, examples of ethical dilemmas and will be linked to other Internet resources. Part of the publication will include a database of codes of ethics as a profession, social work, as well as other professions. The project also aims to identify differences in the ethical decisions of the students and graduates in social work and of workers for the position of social worker's view of the selected socio-demographic factors. The research tool for identifying these differences will also be implemented into an electronic publication. Interdisciplinary structure of the project team aims to create the system of metadata above the structure of the publication. This system allows processing of the publication content akin to human thinking, simplifies searching and students' orientation in the information quantity using methods and tools of semantic web. The generalization of the chosen approach allows semantically processing similar publications from ethics and related disciplines in the same manner.

Sémanticky orientovaná elektronická učebnica Etiky sociálnej práce

Sémanticky orientovaná elektronická učebnica Etiky sociálnej práce

Sémanticky orientovaná elektronická učebnica Etiky sociálnej práce