Preštudujte si: Algoritmizácia a neriešiteľné problémy

Algoritmizácia

Riešenie každej úlohy sa skladá z postupnosti logických úsudkov (Aristoteles). Počítačový program sa skladá z množiny príkazov, ktoré riešia zadanú úlohu. Pred písaním programu je potrebné nájsť algoritmus, postup  riešenia úlohy (Postupnosť krokov).  Proces hľadanie algoritmu pre danú úlohu je algoritmizácia úlohy.

Algoritmizácia úlohy má tri etapy:

formulácia - slovné zadanie úlohy ( definovanie vstupov a výstupov úlohy)
analýza - úloha sa zovšeobecňuje, určujú sa podmienky postupu ( popis ako získať z daných vstupov dané výstupy)
zostavenie algoritmu- presné vyjadrenie logiky a postupu riešenia.