Error: Expected but found

1. '=' expected but ':' found

Pôvodný zdrojový kód

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
ListBox1: TListBox;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

type TVektor: array [1..3] of integer;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var u, v: TVektor;
i: integer;

begin
ListBox1.Clear;

for i:= 1 to 3 do begin
u[i]= -100 + random(201);
v[i]:= -100 + random(201);
end;

ListBox1.Items.Add('vektor u');
for i:= 1 to 3 do
ListBox1.Items.Add(IntToStr(u[i]));

ListBox1.Items.Add('vektor v');
for i:= 1 to 3 do
ListBox1.Items.Add(IntToStr(v[i]));

ListBox1.Items.Add('skalárny súčin u.v');
for i:= 1 to 3 do
ListBox1.Items.Add(IntToStr(u[i]*v[i]));

end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
randomize;
end;

{

[Error] Unit1.pas(30): '=' expected but ':' found
[Error] Unit1.pas(40): ':=' expected but '=' found

--------------------------------------------------------------------------------

Očakávalo sa = ale našla sa :
Očakávalo sa := ale našlo sa =

PREČO?

Keď sme definovali nový typ v časti type, namiesto = sme napísali :
V príkaze priradenia sme namiesto := napísali len =

RIEŠENIE

Zápisy opravíme.

Upravený zdrojový kód

--------------------------------------------------------------------------------

type TVektor = array [1..3] of integer;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var u, v: TVektor;
i: integer;

begin
ListBox1.Clear;

for i:= 1 to 3 do begin
u[i]:= -100 + random(201);
v[i]:= -100 + random(201);
end;

ListBox1.Items.Add('vektor u');
for i:= 1 to 3 do
ListBox1.Items.Add(IntToStr(u[i]));

ListBox1.Items.Add('vektor v');
for i:= 1 to 3 do
ListBox1.Items.Add(IntToStr(v[i]));

ListBox1.Items.Add('skalárny súčin u.v');
for i:= 1 to 3 do
ListBox1.Items.Add(IntToStr(u[i]*v[i]));

end;

--------------------------------------------------------------------------------

}

end.

Stiahnuť vzorový príklad (zdrojové kódy v Delphi)