6. Prečo je potrebné v súčasnosti chrániť aj jednotlivé poddruhy a ich populácie?

Poddruhy a populácie, geneticky rozdielne skupiny vylíšené v rámci jednotlivých druhov, tvoria prevažnú časť genetickej diverzity organizmov prírodného sveta. Táto osobitne rozlíšená úroveň biodiverzity, akási základná úroveň, nad ktorou je vrozíšená úroveň druhovej a ekosystémovej diverzity, umožňuje jednotlivým druhomrastlín a živočíchov ako vyšším hierarchickým jednotkám adaptovať sa na zmeny prostredia. Zachovanie diverzity na úrovni poddruhov a populácií je nevyhnutným predpokladom evolúcie a prežívania druhov v neustále sa meniacich podmienkach okolitého sveta (určitý podruh alebo populácia sa môžu ukázať ako odolnejšie alebo prispôsobivejšie než ostatné jedince toho istého druhu).

popis

Obr. 4. Známy roháč (Lucanus cervus) je v celom svojom vývojovom cykle závislý od dubov.


Genetická diverzita pôvodných foriem organizmov je veľmi dôležitá zo šľachtiteľského hľadiska, či už ide o šľachtenie poľnohospodárskych alebo iným spôsobom významných plodín alebo sa jedná o chov a vylepšovanie úžitkových vlastností hospodárskych zvierat.