7. Je potrebné, aby každý z nás prispieval k ochrane biologickej diverzity?

Odpoveď je veľmi jednoduchá, posúďte sami:

  1. ľudskej rase ako takej biologická rozmanitosť rastlinných a živočíšnych druhov v mnohých prípadoch zaisťuje jediný zdroj obživy čím podstatnou mierou prispieva k celkovej kvalite života populácií a poskytuje nenahraditeľný zdroj základných tzv. ekologických služieb, bez ktorých život na Zemi nie je možný.
  2. výroba a obchod, aj keď sa to priamo asi nezdá, tiež podstatnou mierou závisia od existencie rozmanitých foriem života na Zemi (stabilizujúci prvok klímy, ovplyvňovanie kvality ovzdušia a vody, a pod.). Rastlinné a živočíšne druhy sú zdrojom surovín a vytvárajú podmienky pre rozvoj technológií a podnikateľských aktivít.

Rozmanitosť foriem života na Zemi a jej prírodných systémov sa v súčasnosti znižuje tempom doteraz nevídaným, tempom, ktoré už predstavuje aj riziko pre rozvoj podnikania. Ochudobňovanie biodiverzity prináša so sebou aj riziko zániku možností vytvárania nových produktov, technológií a podnikateľských možností.