10. Genetická diverzita

Okrem jednotlivých druhov rastlín a živočíchov je tiež veľmi dôležité chrániť genetickú diverzitu v rámci jednotlivých druhov. Populácie, v ktorých počet jedincov poklesne pod 1,000 kusov rozmnožovania schopných dospelých jedincov môžu byť postihnuté vážnymi genetickými poruchami, ktoré v niektorých prípadoch priamo ohrozujú ich dlhodobú existenciu. Hovorí sa o tzv. príbuzenskej depresii (inbreeding depression), ktorá môže postupne viesť k zníženej odolnosti a životaschopnosti jedincov následných generácií a v konečnom dôsledku môže ohroziť existenciu celej populácie.

Genetická diverzita je osobitne dôležitá v prípade domestikovaných druhov rastlín a živočíchov a ich divorastúcich a divožijúcich príbuzných. Šľachtenie nových foriem poľnohospodársky významných plodín rezistentných voči ich hlavným škodcom ako aj hospodárskych zvierat kľúčovým spôsobom závisí od existencie novej genetickej variability, ktorej zdrojom sú ich v prírode sa voľne vyskytujúci príbuzní a tisícky vyšľachtených variet pestovaných po celom svete. Epidémia nákazy kukurice (southern corn leaf blight), ktorá v USA v roku 1970 zničila takmer 15 % úrody kukurice a predstavovala najvyššiu ročne vyčíslenú stratu pre konkrétnu plodinu v celej histórii novodobého amerického poľnohospodárstva, bola len dôsledkom nedostatočnej genetickej diverzity odrôd kukurice pestovaných v USA.