„Zbieranie ruských zemí“

Koncom 14. storočia dochádza k celkovému úpadku Zlatej Hordy, jednotlivé úlusy sa osamostatňujú, mongolské kniežatá bojujú navzájom o moc; výrazné oslabenie Hordy spôsobili aj útoky Tamerlána na jej územie. V priebehu 15. storočia sa postupne rozpadá na viacero nezávislých chánstiev: Kazanské (vtok Kamy do Volgy), Nogajská horda (medzi Volgou a Uralom), Krymské chánstvo (vo vazalskom pomere k Turkom).

Oslabenie Hordy vo svoj prospech využívajú moskovské kniežatá, ktoré si upevňujú svoje postavenie a rozširujú závislosť ostatných kniežatstiev na Moskve («собира́ние ру́сских зе́мель»). Prekonanie rozdrobenosti si vyžaduje i rozvíjajúca sa širšia obchodná výmena, ktorú vyvolalo odstránenie uzavretosti jednotlivých kniežatstiev. Podporu centralistických snáh vyjadruje i cirkev, ktorá je zainteresovaná v posilnení moci moskovského kniežaťa, nakoľko si po odmietnutí Florentskej únie (v r. 1439 dohodnuté zjednotenie ortodoxnej a katolíckej cirkvi) a páde Konštantínopolu (1453) hľadá nového silného ochrancu.