Politický systém RF

Podľa platnej ústavy je Rusko, resp. Ruská federácia demokratický, federatívny, právny štát s republikánskou formou vlády.

Nositeľom suverenity a zdrojom moci je „mnohonárodnostný“ ľud, ktorý realizuje svoju moc priamo (pomocou referenda a volieb) i nepriamo, pomocou orgánov štátnej moci a miestnej samosprávy. Človek, jeho práva a slobody sú najvyššou hodnotou; zabezpečenie ich dodržiavania a ochrany je povinnosťou štátu. Štátna moc je realizovaná na základe rozdelenia moci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu, pričom tieto sú navzájom nezávislé.

Ruská Federácia je svetský štát, ktorý uznáva ideologickú i politickú pluralitu. Žiadna ideológia ani náboženstvo nemôžu byť povinné. Všetky politické, spoločenské a náboženské spolky sú si rovné pred zákonom a nezávislé na štáte.

Federatívny systém RF je založený na princípe jej štátnej celistvosti a jednote systému štátnej moci, pričom sú jasne vyčlenené oblasti a právomoci spadajúce do kompetencií federatívnej štátnej moci a do kompetencií subjektov federácie.

Všetky subjekty federácie, bez ohľadu na ich status sú si rovné vo vzájomných vzťahoch i vo vzťahu k federálnemu centru. Podľa ústavy Rusko tvorí 85 federálnych subjektov: 22 republík, 46 oblastí, 8 krajov, 1 autonómna oblasť, 5 autonómnych okruhov a 3 mestá federálneho významu (Moskva, Sankt-Peterburg, Sevastopoľ). Pričlenenie Republiky Krym a mesta Sevastopoľ k Rusku nie je uznané medzinárodným spoločenstvom a obe teritória sa považujú za anektované územie.