Prezident RF

V súlade so štvrtou hlavou ruskej ústavy je prezident RF hlavou štátu, garantom Ústavy, práv a slobôd človeka a občana. Táto definícia z neho robí najdôležitejší článok štátneho systému, nakoľko na realizáciu týchto kompetencií disponuje rozsiahlymi právomocami:

  • prijíma kroky na ochranu suverenity, nezávislosti a celistvosti Ruska, t.j. určuje smerovanie štátnej vojenskej politiky, utvrdzuje vojenskú doktrínu krajiny, je Najvyšším veliteľom ozbrojených síl a iných ozbrojených jednotiek, ako aj predsedom Rady bezpečnosti, vyhlasuje mobilizáciu alebo mimoriadny stav, zavádza stanné právo, dojednáva a podpisuje medzinárodné dohody;
  • garantuje ústavnú zákonnosť – má právo zrušiť miestne zákony, ak tieto odporujú Ústave, federálnym zákonom, alebo medzinárodným dohovorom;
  • zabezpečuje koordináciu a fungovanie všetkých orgánov štátnej moci: navrhuje Rade federácie kandidátov na sudcov Ústavného a Najvyššieho súdu, kandidatúru Generálneho prokurátora; navrhuje Štátnej Dume kandidáta na Predsedu Centrálnej banky, kandidatúru predsedu vlády; navrhuje zákonodarným orgánom subjektov federácie kandidatúry na funkcie hláv týchto subjektov;
  • určuje základné vektory vnútornej i zahraničnej politiky: prezident ako hlava výkonnej moci určuje zloženie a fungovanie vlády, menuje (po odsúhlasení Dumou) predsedu vlády, len on má právo prijať rozhodnutie o jej odvolaní (môže dokonca rozpustiť parlament, ak tento opakovane vysloví vláde nedôveru, alebo jej odmietne vysloviť dôveru), každoročne stanovuje priority vnútornej i zahraničnej politiky («Посла́ние Президе́нта Федера́льному Собра́нию»);
  • má právo zákonodarnej iniciatívy, t.j. právo predkladať projekty zákonov na schválenie Štátnej Dumy, ale i vydávať Dekréty a rozhodnutia, ktoré majú platnosť zákonov; prezidentom vetovaný zákon musí parlament schváliť kvalifikovanou väčšinou;
  • rieši otázky občianstva, udeľuje najvyššie štátne vyznamenania a má právo udeliť milosť.

Za prezidenta RF môže byť zvolený každý občan Ruskej federácie, starší ako 35 rokov, ktorý má trvalý pobyt v RF minimálne 10 rokov. Volí sa na 6 rokov v priamych tajných voľbách. Jeden človek môže zastávať úrad prezidenta maximálne dve obdobia za sebou. Počas vykonávania prezidentských právomocí je nedotknuteľný.

Pri vstupe do úradu skladá prezident nasledujúcu prísahu: „Кляну́сь при осуществле́нии полномо́чий Президе́нта Росси́йской Федера́ции уважа́ть и охраня́ть права́ и свобо́ды челове́ка и граждани́на, соблюда́ть и защища́ть Конститу́цию Росси́йской Федера́ции, защища́ть суверените́т и незави́симость, безопа́сность и це́лостность госуда́рства, ве́рно служи́ть наро́ду“. Od momentu jej prednesenia pristupuje k vykonávaniu prezidentských právomocí, ktoré vykonáva do momentu, kedy zloží prísahu nová hlava štátu.

Prezident prestáva vykonávať svoju funkciu tiež v prípade demisie, dlhodobej a trvalej zdravotnej nespôsobilosti, alebo v prípade odvolania z funkcie (impeachment). Pri predčasnom zložení funkcie sa musia najneskôr do 3 mesiacov uskutočniť nové voľby, pričom úradujúcim prezidentom (s určitými obmedzeniami) sa stáva predseda vlády.