Výkonná moc

Výkonnú moc realizuje Vláda Ruskej federácie. Predseda vlády je menovaný prezidentom RF a schválený Štátnou Dumou. Najneskôr do 7 dní od svojho menovania predkladá Prezidentovi návrhy na štruktúru federálnych orgánov výkonnej moci a kandidatúry na funkcie vicepremiérov a ministrov. Vláda zastrešuje celý systém federálnych orgánov výkonnej moci – ministerstvá, federálne agentúry a federálne služby: ministerstvá zodpovedajú za vypracovanie a prijatie všeobecne platných nariadení a predpisov v sfére svojej kompetencie; federálny agentúry aplikujú dané nariadenia a predpisy a poskytujú občanom a právnickým osobám rôzne „služby“, disponujú štátnym majetkom; federálne služby kontrolujú plnenie nariadení a predpisov (ako i ostatných zákonných aktov).

Podľa ústavy vláda plní nasledujúce funkcie:

  • rozpracúva a predkladá na schválenie federálny rozpočet a zabezpečuje jeho plnenie;
  • zabezpečuje realizáciu jednotnej finančnej, úverovej a peňažnej politiky;
  • zabezpečuje realizáciu jednotnej štátnej politiky v oblasti kultúry, vedy, školstva, zdravotníctva, sociálneho zabezpečenia, ekológie;
  • disponuje federálnym majetkom;
  • podniká kroky k zabezpečeniu obrany krajiny, štátnej bezpečnosti, k realizácii zahraničnej politiky RF;
  • podniká kroky k zabezpečeniu zákonnosti, práv a slobôd občanov, ochrane majetku a verejného poriadku, boju s kriminalitou;
  • zabezpečuje iné funkcie, ktoré jej ukladá Ústava, federálne zákony a dekréty Prezidenta RF.

Vláda môže podať demisiu do rúk prezidenta, ten sám môže prijať rozhodnutie o demisii vlády, alebo jednotlivých ministrov. Štátna Duma môže vyjadriť vláde nedôveru, alebo jej odmietnuť vyjadriť dôveru – i v tomto prípade závisí na prezidentovi, či vládu rozpustí.

Každý subjekt federácie si formuje vlastné orgány výkonnej moci.