Politické strany

V súlade s ústavou je v Ruskej federácii garantovaná politická pluralita. Podľa federálneho zákona č. 95: O politických stranách, je politickou stranou „spoločenské združenie, založené za účelom účasti občanov RF v politickom živote spoločnosti prostredníctvom formovania a vyjadrenie svojej politickej vôle, účasti na spoločenských a politických akciách, vo voľbách a na referendách, a taktiež za účelom zastupovania záujmov občanov v orgánoch štátnej moci a miestnej samosprávy“. Politická strana musí mať regionálne pobočky minimálne v polovici subjektov federácie, mať minimálne 500 členov a všetky jej orgány (riadiace i výkonné) musia sídliť na území RF. Je zakázané vytvárať politické strany na základe profesijnej, rasovej, národnostnej a náboženskej príslušnosti.

V Rusku existuje systém viacerých politických strán (do volieb v r. 2016 ich bolo zaregistrovaných 77), no reálnou politickou silou je od volieb v r. 2003 proprezidentská strana „Jednotné Rusko“, ktorá dominuje v federálnom parlamente, ako i v zákonodarných orgánoch subjektov federácie a v orgánoch miestnej samosprávy, reálne kontroluje výkonnú moc takmer na celom území.

Po posledných voľbách (september 2016) sú v parlamente zastúpené 4 politické strany (dosiahli min. 5% hlasov):

Jednotné Rusko («Еди́ная Росси́я»): strana vznikla 1.12.2001 spojením politických hnutí Jednota a Vlasť – celé Rusko. Programovo sa deklaruje ako pravocentristická, konzervatívna, pragmatická strana. Strana podporuje politický kurz prezidenta RF. Predsedom strany je D. A. Medvedev.

Komunistická strana RF («Коммунисти́ческая па́ртия Росси́йской Федера́ции») je ľavicová politická strana, ktorá seba považuje za priameho následníka KSSZ. Jej strategickým cieľom je „vybudovanie obnoveného socializmu“, presadzuje nacionalistické („patriotické“) a komunistické idei. Doteraz mala svoje zastúpenie v každom parlamente. Na jej čele stojí G. A. Zjuganov.

Liberálno-demokratická strana Ruska («Либера́льно-демократи́ческая па́ртия Росси́и») je centristická strana, založená 13.12.1989, ktorá presadzuje nacionalistickú a patriotickú ideológiu, zmiešanú ekonomiku. Rovnako ako KSRF mala zastúpenie vo všetkých parlamentoch. Od jej vzniku je na jej čele V. V. Žirinovský.

Spravodlivé Rusko («Справедли́вая Росси́я») je ľavocentrická politická strana, deklarujúca sociálno-demokra-tickú ideológiu. Vznikla 28.10.2006 a podporovala prezidentský kurz. Jej lídrom je S. M. Mironov.