Predmet je zameraný na problematiku paliatívnej starostlivosti s využitím informačných a komunikačných technológií pri jej osvojovaní. Potreba rozpracovania tejto témy vyplýva nielen z absencie komplexnej databázy informácií z uvedenej problematiky, ale aj z narastajúceho počtu nových hospicov, paliatívnych oddelení a ďalších zariadení poskytujúcich starostlivosť práve tejto skupine pacientov.

Cieľom kurzu je oboznámiť študentov so základnými princípmi algoritmizácie, riešenia problémov na počítačoch a tvorby programov. Študenti získajú základné poznatky a zručnosti z tvorby všeobecných postupov (algoritmov) na riešenie problémov a úloh každodenného života, ich formálneho zápisu v jazyku vývojových diagramov ako i vo vyšších programovacích jazykoch. Naučia sa používať základné prvky programovania (algoritmické štruktúry a príkazy programovacieho jazyka), narábať s údajovými typmi a ladiť programy v programovacom jazyku Java. Zároveň sa naučia základné princípy vizuálneho, komponentového programovania v prostredí NetBeans. Získajú prehľad o vlastnostiach audalostiach komponentov. V kurze sa kladie dôraz na rozvoj programátorského myslenia, porozumeniu princípov programovania a budovaniu správneho programátorského štýlu.